:: พระราชกฤษฎีกาพ.ศ.
1พระราชกฤษฎีกา จัดสำรวจรายได้และรายจ่ายของครอบครัว 2496
2พระราชกฤษฎีกา จัดทำสำมะโนการอุตสาหกรรม 2496
3พระราชกฤษฎีกา จัดทำสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อปฏิบัติตามโครงการสถิติเศรษฐกิจการเกษตร 2496
4พระราชกฤษฎีกา จัดทำสำมะโนและสำรวจการธุรกิจและสภาวะประชากร 2497
5พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท2508
6พระราชกฤษฎีกาการสำรวจทัศนคติของประชาชนในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท 2508
7พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าหรือบริการ 2508
8พระราชกฤษฎีกาการสำรวจประชากรชาวเขาในเขตท้องที่บางจังหวัด 2508
9พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเนื้อที่และพืชผลการเกษตร 2508
10พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเนื้อที่และพืชผลการเกษตร 2509
11พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2509
12พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2509
13พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนครูและสำมะโนโรงเรียน 2510
14พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเกี่ยวกับการรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2511
15พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม ธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทางการบริการ 2511
16พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วราชอาณาจักร 2511
17พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2511
18พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2512
19พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรทั่วราชอาณาจักร   2517
20พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2517
21พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม 2517
22พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2518
23พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนการเกษตร 2519
24พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2519
25พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประชากรและเคหะ   2520
26พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม  2522
27พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2523
28พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2524
29พระราชกฤษฎีกา การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรทั่วราชอาณาจักร 2524
30พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร 2526
31พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม 2527
32พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2527
33พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประมงทะเล 2527
34พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2528
35พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเคหะ 2528
36พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2529
37พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (ฉบับที่ 2) 2531
38พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล 2532
39พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรทั่วราชอาณาจักร 2534
40พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนการเกษตร 2535
41พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประมงทะเล 2537
42พระราชกฤษฎีกาการทำงานของประชากร2538
43พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจอุตสาหกรรม 2538
44พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2538
45พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร 2540
46พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล 2542
47พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2543
48พระราชกฤษฎีกาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล 2546
49พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร 2544
50พระราชกฤษฎีกา การทำสำมะโนการเกษตร 2545