ข้อแนะนำ
1.ผู้มาติดต่อกรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2.ในกรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชกา รมีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ให้ชำระค่าบริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้มาติดต่อจะได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
3.ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแก่ท่าน

ติดต่อทางโทรสาร
1.ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งความจำนงทางโทรสารต่อเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน วิธีการ และจะนัดหมายให้ผู้ขอใช้ข้อมูล ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารทางโทรสารอีกครั้งหนึ่ง
3.การส่งโทรสารกำหนดขั้นตอน ให้ผู้ขอใช้ข้อมูลหมุนหมายเลขโทรสาร มาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องโทรสาร
ให้ผู้ขอใช้ข้อมูลให้ผู้ขอใช้ข้อมูล
4.ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้น หรือเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรส่งข้อมูลให้ทางโทรสาร เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผลและคำแนะนำให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบ


ติดต่อทางไปรษณีย์
1.ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งความจำนงทางไปรษณีย์
2.เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและเห็นว่าสามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้ จะแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบทางไปรษณีย์
3.การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ส่งธนาณัติสั่งจ่าย
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
   อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
   เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
4.เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร เมื่อได้รับธนาณัติค่าใช้จ่ายแล้ว
5.ในกรณีไม่มีข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผล หรือคำแนะนำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบ

ติดต่อทางอีเมล์
1.ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งความจำนงทางอีเมล์ต่อเจ้าหน้าที่ services@nso.go.th
2.เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน วิธีการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์
3.ในกรณีการขอข้อมูลข่าวสารที่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบโดยทางอีเมล์
4.เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอใช้ข้อมูล เมื่อได้รับธนาณัติค่าใช้จ่ายแล้ว
5.ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่มีข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผล และคำแนะนำให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบ