กฏ     ระเบียบ     ประกาศ     คำสั่ง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2543 (05/10/2543)
คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ 1/2540 เรื่องหลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง (15/02/2543)
ฉบับที่2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา5 และมาตรา25 วรรคห้า) (15/02/2543)
ฉบับที่4 (พ.ศ.2542)อาศัยความตาม มาตรา5 และมาตรา20 (2) ลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่116 ตอนที่64ก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 (30/06/2542)
ฉบับที่6 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 14 และมาตรา 16 วรรคสาม (09/02/2542)
ฉบับที่7 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 15 วรรคสี่ และมาตรา 16 วรรคสาม (09/02/2542)
ฉบับที่8 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 56 วรรคสอง (09/02/2542)
ฉบับที่9 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 57 วรรคสอง (09/02/2542)
ฉบับที่10 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 58 วรรคสอง (09/02/2542)
ฉบับที่11 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 70 (09/02/2542)
ฉบับที่3 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา 5 และมาตรา 26 วรรคสี่) (25/06/2541)
(พ.ศ.2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา 5 และ มาตรา24 วรรคสอง) (24/06/2541)
(พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 26 วรรคสอง (21/05/2540)
ฉบับที่2 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 30 วรรคสอง (6) (21/05/2540)
ฉบับที่3 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 31 วรรคสอง (21/05/2540)
ฉบับที่4 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45 วรรคสาม (21/05/2540)