กฏ     ระเบียบ     ประกาศ     คำสั่ง
1.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 4/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
2.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 13/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
3.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 12/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ของนางบุญ เทียนสุขา
4.คำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 11/2544 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
5.คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 10/2544 เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยของที่ปรึกษา ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลฯ
6.คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 9/2544 เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัย ของที่ปรึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลฯ
7.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 7/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
8.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 4/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
9.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 5/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร
10.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 6/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
11.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 3/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
12.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 2/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
13.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2544 เรื่อง แต่งตั้งฝ่ายเลขานุการองค์คณะในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขา สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย องค์คณะที่ 4
14.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 2/2543 เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
15.คำสั่ง กขร.ที่ 1/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะพิเศษพิจารณาอุทธรณ์ของนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ขอข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารายงานข้อเท็จจริง กรณีบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด(มหาชน)จาก ธปท
16.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 5/2542 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ
17.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 4/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2542
18.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 3/2542 เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
19.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 2/2542 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ
20.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2542 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม)
21.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 7/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน (เพิ่มเติม)
22.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 6/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน (เพิ่มเติม)
23.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 5/2541 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ
24.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
25.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 2/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
26.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 3/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
27.คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 4/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตอบข้อหารือและวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540