โครงสร้างกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค

ผู้ตรวจราชการกรม

1.JPG

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์

   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม   

2.JPG                                             3.JPG

นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร                                                นางสาวลัคนา  ตันติวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม                                                           ผู้ตรวจราชการกรมกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค

ลูกจ้างชั่วคราว

  • นางสาวชนิดา บุญเผือก     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นางสาวพัชริน วรรณภักดี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้าราชการ

  • นางสาวนภาพร พูลเอม  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  • นายชุติชัย พันธุ์ชนะ      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

  • นางพรทิพย์  ช้างแก้ว ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
  • นางสาวไพลิน กาหยี  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
  • นายไพรัตน์ แรงกุศล  ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ