แ​ผนการตรวจราชการ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕7

…............................................................

. หลักการและเหตุผล

ตามนัยแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปี หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจำปีของกรมต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง โดยไม่ซ้ำซ้อนและเกิดบูรณาการกัน รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การตรวจราชการมีความสำคัญและจำเป็นในการสนับสนุนการบริหารราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดยการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตอบสนองนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด  เจ้าหน้าที่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด และตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติมอบหมาย

        ดังนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถสนับสนุนการบริหารราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ประสบความสำเร็จโดยการติดตาม กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานสถิติจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดไว้ในปีงบประมาณ        พ.ศ. ๒๕๕7 จึงได้กำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  ขึ้น

 

. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญที่จะเร่งรัดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอกสำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง กระตุ้น เร่งรัด และประสานให้การปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์แก่ทางราชการ รวมทั้งยับยั้งการปฏิบัติงานใด ๆ ในกรณีที่จำเป็น

​​​​๒.๕ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญและการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

๒.๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติให้

เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

. เป้าหมาย

๓.๑ การตรวจราชการ: หน่วยงานที่รับการตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด  ๗๖ จังหวัด

๓.๒ การตรวจเยี่ยม : ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

. ขอบเขตในการตรวจราชการ

        ๔.๑ ตรวจ  ติดตามการปฏิบัติราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  พื้นที่เขตตรวจราชการ          ตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานและประเมินผล  ควบคุม  การปฏิบัติงานในพื้นที่เขตตรวจราชการ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผน  และเป้าหมายทุกด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

        ๔.๒ ตรวจเยี่ยมข้าราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ  เพื่อรับฟังปัญหา  ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือบำรุงรักษาขวัญกำลังใจ   และสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการในพื้นที่  เพื่อให้ข้าราชการเต็มใจที่จะอุทิศตนแก่งานในหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความรู้  ความสามารถ  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

        ๔.๓ วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  ความคิดเห็นประกอบในการกำหนดนโยบาย  แผนงาน  การบริหารทรัพยากรบุคคล  และการงบประมาณของพื้นที่เขตตรวจราชการ  เพื่อให้นำไปปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ราชการและเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

        ๔.๔ ศึกษา  วิเคราะห์  ประมวลผล   การปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ  เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย  สั่งการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

        ๔.๕ สอบข้อเท็จจริง  สืบสวน  สอบสวน  เกี่ยวกับการร้องเรียน  การกล่าวหาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตตรวจราชการ  เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในระบบราชการ

        ๔.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับงานตรวจราชการ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. แนวทางการตรวจราชการ

        ๕.๑  ก่อนการตรวจราชการ

               ผู้ตรวจราชการกรม  ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถิติจังหวัดทราบประเด็นการตรวจราชการ  เครื่องมือที่ใช้และคาบเวลาการตรวจราชการ  เพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ  เพื่อให้สถิติจังหวัดจัดเตรียมบุคคล  เอกสาร  หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน  ตลอดจนเตรียมการชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ  ตรวจสอบได้

        ๕.๒  ระหว่างการตรวจราชการ

               ๕.๒.๑ ผู้ตรวจราชการกรม  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถิติจังหวัดปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

               ๕.๒.๒ ผู้ตรวจราชการกรม  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถิติจังหวัดปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ  ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน  หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรงและเมื่อมีคำสั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน

                     ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการกรมสั่งการ   ให้สถิติจังหวัดปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยพลันแต่สถิติจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้  ให้สถิติจังหวัดชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบและให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

                 ๕.๒.๓ ผู้ตรวจราชการกรม  สั่งให้สถิติจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ชี้แจง   ให้ถ้อยคำหรือ     ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

        ๕.๓   หลังการตรวจราชการ

              ผู้ตรวจราชการต้องจัดทำรายงานและดำเนินการตามผลการตรวจราชการ  (ตามข้อ ๙ )

๖. พื้นที่ในการตรวจราชการ

เขตผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่รับผิดชอบ
กลุ่ม ๑กลุ่ม ๒กลุ่ม ๓กลุ่ม ๔กลุ่ม ๕กลุ่ม ๖

นางสาวลัคนา

ตันติวัฒน์

พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี

 ปทุมธานี 

สระบุรี

ลพบุรี 

ชัยนาท 

สิงห์บุรี 

อ่างทอง

เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง 

ลำพูน

เชียงราย

 น่าน

 พะเยา

 แพร่

พิษณุโลก  ตาก 

สุโขทัย  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์

นครสวรรค์  กำแพงเพชร  พิจิตร  อุทัยธานี
นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร 

นครปฐม  กาญจนบุรี

 ราชบุรี  สุพรรณบุรี

เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร  สมุทรสงครามสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พัทลุง

ภูเก็ต 

ระนอง 

พังงา

 กระบี่ 

ตรัง 

สงขลา 

สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  ตราด
นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก  สมุทรปราการ 

อุดรธานี  หนองคาย 

บึงกาฬ

เลย 

หนองบัวลำภู

สกลนคร  นครพนม  มุกดาหารขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์   อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธรนครราชสีมา  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ

๗. กระบวนการตรวจราชการ

๗.๑ ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7   ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดไว้ได้แก่ ตัวชี้วัดเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic focus) และ ตัวชี้วัดตามนโยบายเฉพาะ (Specific Issue)

๗.๒ นำตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7         มากำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ

๗.๓ ขอความเห็นชอบแผนการตรวจราชการจากที่ประชุมผู้ตรวจราชการกรม

๗.๔ แต่งตั้งผู้ประสานและติดตามการตรวจราชการ เพื่อรองรับ ๒ ภารกิจ ประกอบด้วย

๗.๔.๑)  พื้นที่การตรวจราชการที่ ๑

๗.๔.๒)  พื้นที่การตรวจราชการที่ ๒

๗.๔.๓)  พื้นที่การตรวจราชการที่ ๓

๗.๔.๔)  บูรณาการข้อมูลการตรวจราชการทั้ง ๓ เขตเป็นภาพรวมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๗.๕ กำหนดเครื่องมือการตรวจราชการ  เป็นแนวทางกำกับติดตาม (Monitoring & Evaluation Guideline) เพื่อประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพในรูปแบบบันทึกเชิงบรรยาย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ สถานการณ์และสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ กระบวนการปฏิบัติ ประเด็นการตรวจราชการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗.๖ ขอความเห็นชอบแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จากผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๗.๗  เผยแพร่แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

๗.๘ ประเด็นการตรวจราชการและแผนการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๑ )  และแผนงานโครงการสำมะโน/สำรวจที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕7 (เอกสารแนบ ๒ )  

        ๗.๙ การตรวจราชการให้มีการสรุปผลการตรวจราชการในแต่ละจังหวัดเป็นข้อเสนอให้สำนักงานสถิติจังหวัดปรับปรุงแก้ไขในประเด็นสำคัญๆ อีกทั้งให้มีการติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอในรอบถัดไปด้วย

        ๗.๑๐ ผู้ตรวจราชการนำเสนอปัญหาที่สำคัญเร่งด่วน เป็นวาระพิจารณาของการประชุมประจำเดือนของผู้ตรวจราชการกรม  เพื่อหารือแนวทางแก้ไขและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  โดยมีกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค  เป็นเลขานุการจัดประชุม 

๗.๑๑ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค   เป็นผู้รวบรวมสรุปผลงานการตรวจราชการในรูปของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และบันทึกรายงานเชิงบรรยายของแต่ละหัวข้อตามแผนการตรวจราชการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๗.๑๒ ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

๘. ประเภทการตรวจราชการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กำหนดประเภทการตรวจราชการตามภารกิจเป็น ๒  ประเภท  ได้แก่   การตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ

        ๘.๑  การตรวจราชการกรณีปกติ  หมายถึง  การตรวจราชการตามแผนงาน งานและโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งงานตามภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยกำหนดตรวจติดตามในห้วงเวลาที่เหมาะสม  ปรากฏตามเอกสารคาบเวลาการปฏิบัติงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7

๘.๒ การตรวจราชการกรณีพิเศษ  ได้แก่  การตรวจราชการที่นอกเหนือจากข้อ ๓.๑ ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบและมอบหมาย ดังต่อไปนี้

                ๘.๒.๑ เรื่องที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานให้ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ที่ดำเนินการอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการได้แล้วเสร็จตามขั้นตอนปกติ สมควรได้รับการแก้ไข ประสานการปฏิบัติหรือสนับสนุนจากหน่วยเหนือ หรือหน่วยบังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า

                ๘.๒.๒  เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน

                ๘.๒.๓  เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                ๘.๒.๔  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ทั้งนี้ งานตรวจราชการกรณีพิเศษ ไม่อาจกำหนดแผนการตรวจราชการที่แน่ชัดได้ว่าจะตรวจติดตามเป็นจำนวนเท่าใด และในช่วงเวลาใด ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายและ/หรือแล้วแต่เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละปี

. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – วันที่ ๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7

​๑๐. งบประมาณในการตรวจราชการ

งบประมาณที่ได้รับในการตรวจราชการ 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๑๑. การรายงานผลการตรวจราชการ

 ๑๑.๑ การรายงานขณะตรวจราชการหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอคำวินิจฉัยสั่งการจากผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่มีความสำคัญเห็นควรรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบโดยเร่งด่วน ให้ผู้ตรวจราชการกรม รายงานเรื่องนั้น ๆ โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อรับคำสั่งและเมื่อกลับจากการตรวจราชการแล้ว     ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง โดยแสดงรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานด้วย

        ๑๑.๒ การรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติให้กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค  แยกจัดทำรายงานตรวจราชการเป็นรายแผนงาน/งาน/โครงการ โดยสรุปเป็นภาพรวม เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และปลัดกระทรวงรับทราบ อย่างน้อย  ๒  ครั้ง

๑๒. การติดตามผลการตรวจราชการ

        เมื่อผู้ตรวจราชการกรมได้รับทราบการวินิจฉัยสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติในรายงานการตรวจราชการแล้ว ให้กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค  ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการดังนี้

        ๑๒.๑ แจ้งศูนย์/สำนักเจ้าของเรื่องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการตามคำสั่งหรือความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเมื่อศูนย์/สำนักเจ้าของเรื่องปฏิบัติไปแล้วประการใดให้แจ้งผู้ตรวจราชการกรมทราบด้วย

        ๑๒.๒ ติดตามผลการดำเนินการของศูนย์/สำนักเจ้าของเรื่องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะและ   นำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านผู้ตรวจราชการกรมเพื่อทราบ จนกว่าผลการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่ออนุมัติระงับเรื่องหรือยุติการติดตามแล้วแต่กรณี

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ สำนักงานสถิติจังหวัดนำนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์กระทรวงซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/งานสำคัญที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งการตรวจราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน ไปดำเนินการอย่างครบถ้วน มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๑๓.๒ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการตรวจราชการ การติดตามกำกับ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการอย่างเต็มรูปแบบ โดยพัฒนาระบบ e-Inspection มาช่วยทำให้ระบบการตรวจราชการมีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อมูลป้อนกลับให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

๑๓.๓ มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ภายในและภายนอกสำนักงานสถิติแห่งชาติแบบบูรณาการ เพื่อให้มีการสนับสนุนทรัพยากรในการแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยใช้การตรวจราชการเป็นเครื่องมือ

๑๓.๔ มีการพัฒนาระบบการตรวจราชการที่สอดคล้องกันทั้งระบบในทุกระดับ

๑๓.๕ ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ลดปัญหาการร้องเรียน

๑๔. มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการกรม

        ๑๔.๑ ผู้ตรวจราชการกรม  พึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  และทำหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติและราชการของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  รวดเร็ว  ทันเหตุการณ์  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  วินิจฉัย  สั่งการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

        ๑๔.๒ ผู้ตรวจราชการกรม  ต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการรวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน

        ๑๔.๓ ผู้ตรวจราชการกรม  ต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับการตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง

        ๑๔.๔ ผู้ตรวจราชการกรม  ต้องศึกษากระบวนงานทุกงานที่จะต้องตรวจ  ติดตามอย่างเข้าใจถ่องแท้จนสามารถตัดสินได้ว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และนโยบายของสำนักงานฯ  หรือผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

        ๑๔.๕ ผู้ตรวจราชการกรมต้องมีไหวพริบ  มีจิตวิทยาในการตรวจ  ติดตามงานอย่างสร้างสรรค์สามารถไกล่เกลี่ยประนีประนอม  เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขได้

        ๑๔.๖ ในการตรวจราชการ  ผู้ตรวจราชการกรมถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของราชการและมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

      (ลงชื่อ) ........................................................                                           

                                                (นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์)

                                           ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

(เอกสารแนบ ๑)

แผนการตรวจราชการ

 

พื้นที่การตรวจราชการที่ ๑

 

รอบการตรวจราชการหน่วยรับตรวจระยะเวลา
1จังหวัด นนทบุรี ชัยนาท พิจิตร อุตรดิตถ์ น่าน1 ต.ค. 56 – 30 มี.ค. 57
2จังหวัด ปทุมธานี สิงห์บุรี สุโขทัย ลำพูน พะเยา1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57

 

พื้นที่การตรวจราชการที่ 2

 

รอบการตรวจราชการหน่วยรับตรวจระยะเวลา
1จังหวัด สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช1 ต.ค. 56 – 30 มี.ค. 57
2จังหวัด ระยอง สมุทรสาคร กาญจนบุรี ภูเก็ต กระบี่ พังงา1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57

 

พื้นที่การตรวจราชการที่ ๓

 

รอบการตรวจราชการหน่วยรับตรวจระยะเวลา
1จังหวัด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก1 ต.ค. 56 – 30 มี.ค. 57
2

จังหวัด นครพนม หนองคาย สกลนคร

บึงกาฬ นครราชสีมา

1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57

 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาการตรวจราชการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ประเด็นการตรวจราชการ

 1. ตรวจเยี่ยมข้าราชการ รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือบำรุงขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการเต็มใจที่จะอุทิศตน ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เร่งรัดการปฏิบัติงานและประเมินผล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(เอกสารแนบ ๒)

โครงการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2557
 2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556/2557
 3. สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2556/2557
 4. สำรวจภาวะทำงานของประชากร พ.ศ. 2556/2557
 5. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2556
 6. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557
 7. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557
 8. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557
 9. สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557
 10. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557
 11. สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557
 12. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557
 13. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556/2557
 14. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557
 15. สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2557
 16. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557
 17. สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2557
 18. สำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเลกทรอนิกส์  พ.ศ. 2557
 19. สำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ. 2557
 20. สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557
 21. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556/2557
 22. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ. 2557
 23. สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2557
 24. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม พ.ศ. 2557
 25. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.2557
 26. สำรวจพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของประชาชน พ.ศ. 2557
 27. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557
 28. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาล พ.ศ. 2557
 29. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. 2557
 30. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ. 2557
 31. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พ.ศ. 2557
 32. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557
 33. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2557
 34. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 4 ปี) พ.ศ. 2557

 

ที่มา :  ๑.    แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

           กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง

           ๒. แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักสถิติสาธารณมติ

 

 

 ​