​ภาพกิจกรรมการออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในจังหวัดต่างๆ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
imgs imgs imgs imgs imgs imgs imgs imgs
ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
imgs imgs imgs imgs imgs imgs imgs imgs
ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
imgs imgs imgs imgs imgs imgs imgs imgs