โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน​​

​​​
​​

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ
      โครงการ : ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 
หลักการและเหตุผล
       จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ายังมีอุปสรรคในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในกรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และตามมติเห็นชอบโครงสร้างระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ครั้งที่ 1/2557 ตามการแต่งตั้งของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (คำสั่งที่ 5/2557) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จึงขอเสนอโครงการ “ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ” ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 1 โดยมีการจัดตั้งระบบและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจต่อไป และตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ ให้คณะอนุกรรมการ 2 คณะ คือคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดูแลและจัดการบริหารน้ำทั่วประเทศ ซึ่งมีการดำเนินงานเสร็จสิ้นถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีการดำเนินการอย่างมีระบบในโครงการระยะที่ 2 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

​ความหมายของโครงการ

​ความหมายของโครงการ
     สำหรับโครงการระยะที่ 1 นี้ ได้แบ่งการดำเนินการเป็นสองขั้นตอนเพื่อแก้ไขประเด็นอุปสรรคที่กล่าวไว้ในข้างต้น คือ 
    1.) การบริหารการจัดเก็บ/จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ความไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องของข้อมูล โดยมีแผนบริหารการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่มีหน่วยงานต่างๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อสรุปหาส่วนที่ขาดหาย หรือซ้ำซ้อน แล้วจึงนำไปสู่การบริหารการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไป ซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ ได้แก่ ข้อมูลของผู้ใช้น้ำ ลักษณะการใช้น้ำ แหล่งน้ำ และปัญหาด้านน้ำ เพื่อนำมาจัดทำดัชนีชี้วัดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนีชี้วัดด้านภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ ดัชนีชี้วัดด้านรายได้และรายจ่ายเรื่องน้ำ ดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับครัวเรือน ระดับสถานประกอบการ และระดับพื้นที่ย่อยอย่างครอบคลุม เพื่อสามารถนำเสนอข้อมูลได้ในมิติพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติพื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเมือง หรือมิติพื้นที่ในเชิงเขตการปกครอง เป็นต้น รวมถึงมีแผนการเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับระบบการสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
    2.) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการบูรณาการข้อมูลด้านน้ำ ลดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการจัดการน้ำต่อไป
​ ​

สื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- เพลงประชาสัมพันธ์ ​​​

ข้อมูลน้ำ Ver.1 ข้อมูลน้ำ Ver.2
Munis 1 Backing Track​​
ป้ายไวนิล โครงการ สำมะโนน้ำฯ​ ​ ​ ​
อินโฟกราฟิก แผ่นใบแทรก​​ ​
แผ่นพับ​​ ​ ​ ​
SPOT ทีวี​ ​
SPOT วิทยุ​​ ​ภาษาไทยภาษามาลายู​​​​
ฟังย้อนหลัง รายการวิทยุเสียงตามสาย " Club NSO Special "

​​