​ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

เผยการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม 2562

เผยการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม 2562​

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.60 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.09 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.4 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.0 หมื่นคน​​​

สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561

​สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,346 บาท พบว่า เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,279 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

​สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร         พ.ศ. 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น 6.0 ล้านราย

สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

​สำนักงานสถิติฯ  เผยผลสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ    ครัวเรือน พ.ศ. 2562

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ (ครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน) มีประมาณ 21.58 ล้านครัวเรือน ซึ่งกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ

สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนมิถุนายน 2562

สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนมิถุนายน 2562

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.57 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.82 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.38 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.6 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 8.3 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.75 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานนอกระบบ

​สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานนอกระบบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทุกวันที่ ๑ – ๑๒ ของเดือน โดยสำรวจไปพร้อมกับการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๓

สำนักงานสถิติฯ เผยการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติฯ เผยการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศไทย มีประมาณ 84,099 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นองค์การฯ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.2 องค์การที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง และภาคเหนือ มีร้อยละ 22.6

สำนักงานสถิติฯ สำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ

​สำนักงานสถิติฯ สำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม

เผยการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม​

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.54 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.42 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.64 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.3 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.5 แสนคน​​

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒​

1 - 10 Next