​ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

​สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล  พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

สำนักงานสถิติฯ เก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

​สำนักงานสถิติฯ เก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผนวกข้อถามกับแบบสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๑

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

​สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร​

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกับสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ของเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒​

เผยยอดขายรายไตรมาส 2/2562

​สำนักงานสถิติฯ เผยยอดขายรายไตรมาส 2/2562

     นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 2/2562 พบว่า มูลค่าขาย/รายรับของธุรกิจการขายปลีกสินค้าและการบริการทั่วประเทศ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ มูลค่ารายรับส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการขายปลีก ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2

เผยการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม 2562

​เผยการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม 2562

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป 56.66 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.5 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 9.0 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 19.22 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น​

เผยพื้นที่ก่อสร้าง ไตรมาส 1/2562

​สำนักงานสถิติฯ เผยพื้นที่ก่อสร้าง ไตรมาส 1/2562

    นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 1/2562 พบว่า มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมดัดแปลงรวมทั้งสิ้น 48,778 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 43,862 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 98.3 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่​

สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ในช่วง 6 เดือนแรก

​สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ในช่วง 6 เดือนแรก​

ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า ครัวเรือน ทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,371 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน ร้อยละ 71.2  ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 45.4 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ ร้อยละ 17.8 และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตร ร้อยละ 8.0 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน​

สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนกันยายน 2562

สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนกันยายน 2562

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน

สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้ ICT ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561

​สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้ ICT ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลสำรวจ   การใช้  ICT ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) พบว่า เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 - 24 ปี มีประมาณ 16.5 ล้านคน เป็นเพศชาย 8.4 ล้านคน (ร้อยละ 50.8) และเพศหญิง 8.1 ล้านคน (ร้อยละ 49.2)

1 - 10 Next