Press Release​

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19

​สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19​

ผลสำรวจระดับชาติล่าสุดชี้อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่เรียนต่อระดับมัธยมเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจระดับชาติล่าสุดชี้อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่เรียนต่อระดับมัธยมเพิ่มขึ้น​

รมว.กระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบ สถิติประเทศไทย 3 ด้านเพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ

กระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบ สถิติประเทศไทย 3 ด้านเพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ​

ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน​

ผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:  ด้านสังคม

​ผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:  ด้านสังคม​

การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ)

การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ)​

โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

​โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)​

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

  ​

การจัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

การจัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562​​

การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ​​

1 - 10 Next