สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

ตรวจราชการ จ. พะเยา

​ตรวจราชการ จ. พะเยา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา จากนั้นลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติฯ สำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ

​สำนักงานสถิติฯ สำรวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5