สื่อมวลชน

Press Release

กิจกรรม/งานแถลงข่าว

รับประกาศเกียรติคุณ

​รับประกาศเกียรติคุณ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์/ผลสำรวจ

สำนักงานสถิติฯ เผยผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

​สำนักงานสถิติฯ เผยผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 จากการสอบถามประชากรทุกกลุ่มอายุในปี 2560 พบมีผู้พิการทั้งสิ้น จำนวน 3.7 ล้านคน หรือร้อยละ 5.5 ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 2 ลักษณะดังนี้

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
โหวต ผลโหวต

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5