สำมะโนประชากรและเคหะ

​​​   นานาสาระ ข้อมูลประชากร

คำชี้แจง

เกี่ยวกับ website นานาสาระเกี่ยวกับข้อมูลประชากร

     website นี้ นำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ จำนวนและลักษณะต่างๆของประชากร และสถานทางสังคม เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และการมีส่วนร่วมในแรงงาน เป็นต้น ข้อมูลแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อจะนำเสนอในรูปบทความ โดยจะชี้ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลหรือตัวชี้วัดด้านประชากรที่กล่าวถึง การอธิบายจะใช้ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะที่ผ่านมาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นรูปแบบการนำผลของสำมะโนไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น จะกล่าวถึงคุณภาพของข้อมูล และปัญหาในการจัดทำข้อมูล โดยเฉพาะความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเกิดความระมัดระวังหากต้องตอบสัมภาษณ์ในช่วงทำสำมะโน ด้านขวาของบทความแต่ละบท จะมีช่องศัพท์ด้านประชากรสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาคำนิยาม หรือวิธีการคำนวณตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง สำหรับแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงจะปรากฎให้เห็นเมื่อเลื่อนเม้าท์ผ่านคำหรือวลีนั้น ในหน้า "link" จะมีรายชื่อของ website ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านประชากร สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำหรือความก้าวหน้าของการเตรียมงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 หรือสอบถามข้อมูลโครงการสำมะโนและเคหะของปีที่ผ่านมาแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพทที่ให้ไว้ หรือติดต่อทาง e-mail ได้ที่หน้า "ติดต่อ"

About contents of the website

     In support of the up-coming Population and Housing Census 2010, the website provides basic knowledge on the population information to the Thai people, who will be the potential respondents of the census. Vairables related to the population process and social status of the population, such as age, sex, marital status, education attendment and labour force participation etc., are introduced as series of article. The significants and usefulness of the variables or indicators are emphasised, so that those related will be realized and give more cooperation. Statistics and Indicators compiled from the previous censuses are used as samples for explanations, to demonstrate the uses of the censuses data. In order to get more accurate data during interviewing, sources of response error, on the data collecting step, are indicated and explained. For those who require more details, definitions and calculations on the demographic statistics and indicators are provided in the boxs on the right hand side of the web pages of each article. References and sources of data refered to will be appeared when mouse rollovers that word or phase. Link to other population related websites are provided in the link web page. Questions on the organization and progress of the up-coming Population and Housing Census 2010, as well as the information on the previous censuses, are wellcome. You can contact us by phone or by e-mail on the web page "contact us".​​