ช่องทางการให้ข้อมูล  โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ​

ในครั้งนี้  มีทั้งหมด 4 วิธี  ดังนี้
  1. การสัมภาษณ์โดยพนักงานสนาม
  2. การทอดแบบสอบถาม
  3. การตอบแบบสอบถามทาง Internet (ระบบแบบสำรวจ อิเล็กทรอนิกส์)
  4. การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC (Telephone Interview Center)​
รายละเอียด
  1. การสัมภาษณ์  พนักงานออกไปสอบถามข้อมูลในแต่ละครัวเรือน
  2. การทอดแบบสอบถาม  ถ้าพนักงานไปสอบถามที่ครัวเรือนแล้วไม่พบ  หรือไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามขณะนั้น  พนักงานจะมอบแบบสอบถามไว้ให้ครัวเรือนกรอกเอง  แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์(โดยไม่ต้องติดแสตมป์)  หรือนัดให้ไปรับ
  3. การตอบแบบสอบถามทาง   Internet  ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลทาง Internet  (ผ่านทาง Website ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
  4. การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC (Telephone Interview Center) ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
​ ​