​​สำมะโนประชากรและเคหะ​

     ถาม-ตอบ การทำสำมะโนประชากรและเคหะ​​​​

1. ถาม  สำมะโน คืออะไร
ตอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่สนใจทั้งหมดทั้งประเทศ เช่น คน ที่อยู่อาศัย การเกษตร การทำประมง ธุรกิจการค้า
2. ถาม  สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร   
ตอบ  การเก็บรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริง   รวมทั้งข้อมูลที่อยู่อาศัยของประชากร       เพื่อนำเสนอผลในภาพรวมของประเทศ ในระดับหมู่บ้าน เทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ 
3. ถาม  ทำไมจึงต้องทำสำมะโนประชากร
ตอบ  เพื่อประเทศจะได้มีข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงในแต่ละท้องที่ เพื่อนำมากำหนดนโยบาย    และวางแผนงานในการระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ 
4. ถาม  กี่ปีทำครั้ง
ตอบ  ทำทุก 10 ปี ในปี 2553 เป็นครั้งที่ 11 และเป็นวาระครบ 100 ปี ของการทำสำมะโนประชากรของประเทศไทย
5. ถาม  เริ่มทำสำมะโนประชากร เมื่อไร
ตอบ     
-  ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2452  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2462 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2472  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2480  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2490  5 ครั้งแรกเป็นการทำสำมะโนโดยกระทรวงมหาดไทย 
 -  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำสำมะโนประชากรครั้งแรก พ.ศ. 2503   จัดทำทุก 10 ปี และตั้งแต่ปี      พ.ศ. 2513 เป็นต้นไป ได้ทำสำมะโนเคหะพร้อมกับการทำสำมะโนประชากรร่วมด้วย
 -  ในปี พ.ศ. 2553 ถือเป็นการทำสำมะโนประชากร ครั้งที่ 11 และสำมะโนเคหะ ครั้งที่ 5
6. ถาม   ใครบ้างที่ต้องถูกนับ
ตอบ  ประชากรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ในวันที่ทำสำมะโน และคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทย    ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
7. ถาม  สำมะโนประชากรและเคหะมีประโยชน์อย่างไร ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ
1. เพื่อให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/วางแผนด้านประชากร  เศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ตามความต้องการ/ จำเป็นของท้องถิ่น (เทศบาล หมู่บ้าน อบต.) ซึ่งข้อมูลในระดับย่อย ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่น เช่น
       - ในพื้นที่ที่มีประชากรอยู่มาก จำเป็นต้องมีสาธารณูปโภคให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
          (ที่อยู่อาศัย น้ำ/ไฟ การบริการสาธารณสุข รถประจำทาง ที่ทิ้งขยะ และอื่นๆ)
       - ในพื้นที่ที่มีเด็ก คนชรา คนพิการ
       - ต้องมีโรงเรียน/ครู ที่เพียงพอและเหมาะสม
       - ต้องมีวัคซีนสำหรับเด็กแต่ละวัยให้เพียงพอ
       - ต้องจัดสวัสดิการให้เพียงพอกับคนด้อยโอกาส (คนชรา คนพิการ)
       - ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่หนาแน่น/แออัด
       - จำเป็นต้องจัดบริการสาธารณสุขให้เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อบางประเภทที่หายไปจากประเทศไทยแล้วแต่กลับมาใหม่กับแรงงานต่างด้าว  เช่น โรคเท้าช้าง วัณโรค
 2. ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ต่างๆ ประกอบการตัดสินใจใน    การทำธุรกิจ ตั้งร้านค้า หรือขยายกิจการ
 3. ใช้เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต
 4. ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และ   เตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
8. ถาม  มีข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์แล้วทำไมต้องทำสำมะโนประชากร
ตอบ  ทะเบียนราษฎร์ เป็นข้อมูลในทะเบียนบ้าน ซึ่งมีบางคนมีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ตัวจริงไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในขณะที่บางคนไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ แต่ตัวจริงอยู่ในบ้านนั้น ทำให้การวางแผนงานด้านสาธารณูปโภค ในพื้นที่ใด แล้วใช้ข้อมูลจากทะเบียน อาจทำให้ไม่เพียงพอกับประชากรในพื้นที่นั้น 
9. ถาม  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร
ตอบ  ให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง และถูกต้อง 
10. ถาม  ทำอย่างไรสำนักงานสถิติแห่งชาติจะได้ข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ
ตอบ  ทุกภาคส่วน (ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม)  ต้องเห็นความสำคัญ   และประโยชน์ของการทำสำมะโน และให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ และร่วมกันประชาสัมพันธ์งานสำมะโนฯ 
11. ถาม  ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล
ตอบ  การทำสำมะโนต้องใช้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมาณ 70,000 คน แต่สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเก็บข้อมูล เช่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  อบต. เจ้าหน้าที่เทศบาล เป็นต้น
12. ถาม  ประชาชนจะให้ข้อมูลได้อย่างไร 
ตอบ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดช่องทางการให้ข้อมูลได้หลายวิธี คือ 
            -  ส่งพนักงานออกไปสัมภาษณ์ที่บ้านท่าน
            -  ท่านเข้าไปตอบข้อมูลทาง Internet

            -  ท่านให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
            -  ท่านกรอกแบบสอบถามเอง แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์/นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับที่บ้านท่าน​​
​​