สำมะโนประชากรและเคหะ​

     ประวัติความเป็นมาการทำสำมะโนประเทศไทย

     ประเทศไทยเริ่มดำเนินการนับจำนวนประชากรเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เมื่อ พ.ศ. 2448 ซึ่งทำได้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตบริหาร 12 มณฑล จากทั้งหมด 17 มณฑล  ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  โดยแจกแจงว่าเป็นเพศใด  ผู้ชาย  ผู้หญิง  อายุเท่าไหร่  และเป็นคนชาติพันธุ์อะไรบ้าง      ซึ่งเรียกว่า   “บัญชีพลเมือง” 
     ต่อมาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศในรูปแบบของการทำสำมะโนประชากรโดยกระทรวงมหาดไทย ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2452  ต่อมาใน พ.ศ. 2462  2472  2480  และ พ.ศ. 2490  เรียกว่า สำรวจ“สำมะโนครัว”
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากร  ครั้งแรกใน พ.ศ. 2503 ต่อมาใน พ.ศ. 2513  2523  2533 2543  ซึ่งดำเนินการทุก 10 ปี  และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดทำสำมะโนเคหะไปพร้อมกับการทำสำมะโนประชากร  และในปี พ.ศ. 2553 นี้ จะเป็นการทำสำมะโนเคหะครั้งที่  5  และเป็นการทำสำมะโนประชากรครั้งที่  11  ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากรประเทศไทย

 

การประมวลผลสำมะโนครั้งแรกในประเทศไทย (2495) พระที่นั่งนงคราญสโมสร

      พนักงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กำลังขนลังจากรถ​​​บรรทุก ซึ่งบรรจุใบแบบข้อถาม ซึ่งได้กรอกในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อเดือน เมษายน 2513 กลับเข้าสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อจะได้ทำการประมวลผ​ลต่อ​

แสตมป์ สำมะโนประชากรและเคหะ 2523​​

​ ​