สื่อมวลชนสัญจร
"ศึกษาดูงานทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2551 (ทดลอง)"
​(5 - 6 มิถุนายน 2551)​

        สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปี 2553 นับเป็นครั้งที่ 11 ของประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ และในปี 2551 นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ ทำสำมะโนและเคหะทดลองที่จังหวัดพิษณุโลกขึ้น นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เปิดเผยว่า “ การทำงานในครั้งนี้ มีแนวคิดในการทำงานแบบบูรณาการและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการดำเนินงาน คือ
​     1. การจับมือเป็นพันธมิตรรวมกัน 9 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลของทั้ง 9 หน่วยงาน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทำสำมะโนประชากรซึ่งมีมา 100 ปี
​     2. ใช้เทคนิคการกระจาย IT สู่พื้นที่งานสนามแทนการกระจุกที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนย้ายแบบสอบถามมาที่ส่วนกลาง ตลอดจนทำให้การรายงานผลมีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
​     3. สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์หลักได้อย่างตรงประเด็น
​     ​4. ประชาชนได้ประโยชน์จากการสำมะโนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเข้าใจบทบาทและความสำคัญ ในการให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพราะสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง” กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรของสำนักงานสถิติแห่งชาติในครั้งนี้ สื่อมวลชนได้เห็นกระบวนการและได้สัมผัสการปฏิบัติงานสนาม ของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ตลอดจนได้เห็นกระบวนการใช้ ICT ไม่ว่าจะเป็นการใช้ PDA หรือ ICR ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะได้รวบรวม และประมวลผลการดำเนินงานเพื่อปรับกระบวนการทำงานสำหรับการทำสำมะโนประชากรของปี 2553 ต่อไป​

​​​​​​​