​แถลงข่าว ​
"ตราสัญญลักษณ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 " (12 กันยายน 2551) 

     สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประกวดตราสัญลักษณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พศ 2553 เพื่อสร้างความจดจำแก่ประชาชนต่อโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดการยอมรับ สนับสนุนให้ความร่วมมือในการตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ผลิตได้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จนได้ตราสัญญลักษณ์ที่ชนะการประกวด พร้อมใช้ในการประชาสัมพันธ์การทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยใช้พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง รวมทั้งทดสอบการเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
     สำหรับตราสัญลักษณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ที่ชนะการประกวด เป็นผลงานของ นางสาวพชิรญาณ์ วรพงศ์พิเชษฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นภาพของคน 3 คนพร้อมบ้าน แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับที่อยู่อาศัย จัดวางให้อยู่รวมกันอย่างมีความหมาย แสดงถึงครอบครัวคนไทย ในโครงสร้างรูปทรงกลม ที่แสดงถึงความมั่นคงเป็นหนึ่งเดียว​​

​​