​การประชุมเรื่อง
"การถอดบทเรียนผลการทดลองทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2550 – 2551
​​​ ในพื้นที่ที่มี่ประชากรต่างชาติเข้มข้น" ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส (15 สิงหาคม 2551)

     นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง   “การถอดบทเรียนผลการทดลองทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2550 – 2551 ในพื้นที่ที่มี่ประชากรต่างชาติเข้มข้น” ผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคราชการ ธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คนนางธนนุช ได้กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีศักยภาพคือ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ โยกย้ายถิ่นฐาน ในการพัฒนาแนวทางการทำงานและหาวิธีการเข้าถึงกลุ่มคนที่เข้าถึงยากเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่หวังไว้ คือการเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มนี้ได้ครบถ้วนมากขึ้น 
     ในการประชุมครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอผลของการดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ การทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรต่างชาติในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถามซึ่งพัฒนาจากข้อถามเดิมของสำมะโนประชากร พ.ศ.2543  ผนวกกับข้อถามเพิ่มเติมที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  การจัดอบรมข้อสั่งชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานสัมภาษณ์และ ล่ามก่อนการปฏิบัติงานสนาม พร้อมทั้งให้ทดลองปฏิบัติงานสนามก่อนปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายประเภท เพื่อดูประสิทธิผลของสื่อแต่ละประเภท ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ บทละครวิทยุ ซึ่งจัดทำเป็นภาษต่าง ๆ ที่ผู้ย้ายถิ่นใช้ในการสื่อสารกันเช่น ภาษากะเหรี่ยง ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  เป็นต้น การทดลองใช้แบบสอบถามแบบสั้นเพื่อเก็บเฉพาะข้อมูล ที่สำคัญในอาคาร/ตึกสูง นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาได้ร่วมกันสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานสนาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับใช้ในสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533 ต่อไป ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้วย​​