การสัมมนา สส​​ช เชิงรุก สำมะโนประชากรและเคหะ
ตอน สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการจังหวัดพิษณุโลก
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( 17 มีนาคม 2551)​

     นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา สสช เชิงรุก สำมะโนประชากรและเคหะ ตอนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ประธานชุมชนจากทุกเทศบาล / ประธาน อสม.จากทุกตำบล / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยทุกตำบล / กำนันหรือตัวแทนทุกตำบล / ตัวแทนองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง / ตัวแทนภาคราชการที่เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประสานความร่วมมือในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจแก่ พี่น้องประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างตรงประเด็น และเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ แทนการใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องตอบคำถามให้เราอย่างไม่เต็มใจ ภายใต้โครงการ “ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน”​

​​