​การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553"
(21 ธันวาคม 2552)​​​