​การประชุมชี้แจง "วิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร" (26-28 มกราคม 2552) 

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 ณ ห้องแจ้งวัฒนะ อาคารสำนักงานเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2552
     สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตหลักสี่ ในการจัดทำสำมะโนทดลองในกรุงเทพฯ เพื่อหาข้อมูลที่สะท้อนภาพที่เป็นจริงของเมืองใหญ่ โดยนางสาวอมรรัตน์  กฤตยานวัช  ผู้อำนวยการเขตหลักสี่  พร้อมด้วยผู้บริหารเขตหลักสี่  ร่วมพิธีแถลงข่าว “โครงการสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า  (กทม.) พ.ศ.2552”  ซึ่งนางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานแถลงข่าวฯ ณ โรงแรมแกรนด์มิราเคิล  โดยสำนักงานเขตหลักสี่ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  ประสานความร่วมมือกับ สสช.อย่างเต็มกำลัง  เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี  พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง  เพื่อให้การทดลองจัดทำสำมะโนประชากรฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อเตรียมการทำสำมะโนประชากรทั่วประเทศในปี 2553  ต่อไป​​