ประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1" (28 กรกฎาคม 2552)

คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 255​​3 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ​​

 

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม