ประชุมวิชาการเรื่อง "ประเทศจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553"
( 30 มิถุนายน 2552)

     เรื่อง “ประเทศไทยได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553” จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสุนนโดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552  ณ อาคารรัฐสภา 2​

เอกสารประกอบ1เอกสารประกอบ2​เอกสารประกอบ3​​เอกสารประกอบ4