​สำมะโนประชากรและเคหะ

     นานาสาระ ข้อมูลประชากร

 

     Sex Ratio หรือ อัตราส่วนเพศ หมายถึงจำนวนประชากรเพศชาย ต่อจำนวนประชากรเพศหญิง 100 คน ถ้าอัตราส่วนเพศของประชากรไทยในปี 2543 มีค่าเท่ากับ 97 ก็หมายความว่า ในปี 2543 ถ้าประเทศไทยมีประชากรหญิง 100 คน จะมีประชากรชาย 97 คน  ซึ่งก็เป็นไปตามหัวข้อเรื่องที่ว่า sex ratio ชี้  (จำนวนประชากร)ชาย มีน้อยกว่า (จำนวนประชากร)หญิง อัตราส่วนเพศ นอกจากจะใช้กับจำนวนประชากรชายและหญิงแล้ว อาจจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายและหญิงก็ได้  นั้นคืออัตราส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพศชายหาร ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง  
     อัตราส่วนเพศที่มีการอ้างถึงมากคือ อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด   (Sex Ratio at Birth)  ซึ่งบอกให้ทราบว่าถ้าเด็กเกิดใหม่เป็นหญิง 100 คน จะเป็นเพศชายกี่คน 
     สมัยหนึ่งในประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และรัฐมีนโยบายการคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดแบบ One child family คือครอบครัวหนึ่งมีลูกได้คนเดียว  แต่เกือบทุกครอบครัวก็ต้องการมีบุตรชายไว้สืบสกุล  ดังนั้นเมื่อเด็กคลอดออกมาเป็นเพศหญิง โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดจึงน้อยมาก  แต่ธรรมเนียมแบบนั้นปัจจุบันค่อยจางหายไปมากแล้ว เรื่องเกี่ยวกับเพศมีศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อยู่สองคำ คือ Sex  กับ Gender   คำว่า Sex  ใช้กับความแตกต่างระหว่างเพศในด้านชีววิทยาหรือด้านกายภาพ  ส่วน Gender ใช้กับความแตกต่างระหว่างเพศในด้านวัฒนธรรม  ตัวอย่างเช่น สำมะโนจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรเพศชายและหญิง (Sex)  เมื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแตกต่างในเรื่องต่างๆระหว่างเพศชายและหญิงแล้ว จะได้บทสรุปออกมาเป็นความแตกต่างของ Gender  เช่น นับจำนวนคนทำงานในเหมืองแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ข้อมูลนี้สะท้อนข้อสมมุติฐานของสังคมว่า  มีแต่ผู้ชายที่สามารถทนต่องานหนักได้มากกว่าผู้หญิง