ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจในการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะพื้นฐานของประชากรตามที่อยู่อาศัยจริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้ให้คำตอบโดยตรงได้

     นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรศาสตร์ พบว่าการจัดเก็บข้อมูลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะทำให้ได้ข้อมูลสถิติประชากรที่มีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากลักษณะทางประชากรและการย้ายถิ่นของประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลง