จัดซื้อ-จัดจ้าง

​ส่วนกลาง

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)
ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Auction, e-Bidding
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาด
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุของศูนย์/สำนัก ประจำปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ส่วนภูมิภาค​

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)

ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Auction, e-Bidding

ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

​      ระเบียบต่างๆ​

แนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​