จัดซื้อ-จัดจ้าง

​ส่วนกลาง

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)
ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา​, e-Bidding, ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาด
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ปฏิทินการจัดซื้อวัสดุของศูนย์/สำนัก ประจำปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ส่วนภูมิภาค​

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)

ประกาศสอบราคา, ประกาศประกวดราคา, e-Auction, e-Bidding

ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

​     ระเบียบต่างๆ​

แนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​

​เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง​

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง​

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ฉบับ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- คู่มือการสร้าง PO การตรวจรับและการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

- คู่มือการใช้งานระบบ e-gp วิธีเฉพาะเจาะจง

- เผยแพร่รายงานการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
​  บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- แนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- รายงานการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

- ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560 กรณีการยืมพัสดุ พร้อมประเด็นถามตอบที่น่าสนใจ

- รายงานการอบรม เรื่องความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
  และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555​