​จัดซื้อ-จัดจ้าง (ส่วนกลาง)

ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

​​
17-01-62
22-06-61
23-05-61
15-05-61
02-05-61
02-04-61
29-08-60
04-08-60
06-12-59
29-10-58
12-12-56
02-09-56
04-06-56
05-04-56
14-06-56
13-03-56
​​