ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ สอ.๖๐

 

นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพร กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

*********************************

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​​

​​