​​​​​​​​Web Blog

​​​​การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศสถิติ


 

​        การให้บริการข้อมูลสถิติ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้บริการในหลาก​​หลายรูปแบบ และทุกด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึกษาและประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

​​​ข้อมูลสถิติที่สํานักงานสถิติแห่งชาติให้บริการ ประกอบด้วย

​​- ข้อมูลที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ

​​​- ข้อมูลที่จัดทําโดยหน่วยงานอื่น (เช่น สถิติสาธารณสุข สถิติการศึกษา สถิติพลังงาน เป็นต้น)

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

​​​1. สําเนาข้อมูลสถิติ

1.1 ค้นหาข้อมูลสถิติ/ขอคําแนะนํา

1.2 เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา/จัดหาข้อมูล

1.3 กรอกแบบฟอร์ม การสําเนาเอกสาร

1.4 บริการสําเนาเอกสารที่ต้องการ

1.5 ชําระเงินพร้อมรับใบเสร็จ (โดยมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม)

​​​​​2. ข้อมูลระดับย่อย (Micro data)

2.1 ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง/โทรศัพท์/e-mail/จดหมายเพื่อขอรับบริการ/คําแนะนํา

2.2 ยื่นเอกสารขออนุมัติ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

- หนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ข้อมูล พร้อมข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย

- แผนงาน/โครงการ/ผลงานที่เคยใช้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (ถ้ามี)

2.3 พิจารณาและอนุมัติ ภายใน 3 วันทําการ
2.4 เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล พร้อมแจ้งผลแก่ผู้ใช้บริการ
2.5 ผู้ใช้บริการรับข้อมูล ทําสัญญาการใช้ข้อมูลและชําระเงิน (กรณีที่มีค่าใช้จ่าย)  ​​​พร้อมแนบเอกสารประกอบการทําสัญญา ดังนี้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับบริการ หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ หรือ บัตรนักศึกษา หากผู้รับบริการไม่สามารถไปรับข้อมูลได้ด้วยตนเอง  ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้มอบอํานาจพร้อมหนังสือ   มอบอํานาจ​
ค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระเงิน

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําข้อมูล ครั้งละ 2,000 บาท สําหรับ นิสิต นักศึกษา จะได้รับการยกเว้น

2. ค่าสําเนาข้อมูล จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามปริมาณข้อมูลที่ต้องการ

3. การชําระเงิน

- ชําระเป็นเงินสด หรือ

​- เช็ค​เงินสดสั่งซื้อ “สํานักงานสถิติแห่งชาติ”

​​​​​​3.เอกสารรายงาน/CD-ROM

- ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นประจํา หรือขอรับเป็นครั้งคราว ต่อผู้อํานวยการสํานักงาน 

 สถิติแห่งชาติ

- ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

- ทางไปรษณีย์ หรือ E-mail : binfopub@nso.go.th

- สั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.nso.go.th

- ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสถิติ (เมนูสำมะโน/สำรวจ)

- ระบบสืบค้นเอกสารและรายงานสถิติ

​ค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระเงิน

​1. ราคาเอกสารรายงานเป็นไปตามที่กําหนด

2. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ E-mail สามารถชําระเงินทาง

2.1 ธนาณัติสั่งจ่าย “สํานักงานสถิติแห่งชาติ” ปณ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

​80 พรรษาฯ กทม. 10210

2.2 เช็คเงินสดสั่งจ่าย “สํานักงานสถิติแห่งชาติ”

​2.3 โอนเงินเข้าบัญชี “สํานักงานสถิติแห่งชาติ” ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ เลขที่บัญชี 065-0-43493-5

..........................................

หากต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สํานักสถิติพยากรณ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 (ทิศใต้)​  

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

​โทรศัพท์: 0 214-17500 - 03   ​E-mail: services@nso.go.th