​​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ปี 2545

การปรับเวลาของประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (ของผู้ประกอบการ)

เขื่อนปากมูลในอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี