สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2546

​การซื้อคอมพิวเตอร์ จากโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที เพื่อคนไทย 

ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล 

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

การบริหารงานของรัฐบาล

สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 

เกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้มีอิทธิพล

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

รถตู้โดยสาร 

ทุจริตคอรัปชั่น 

การบริการภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

มาตรการการตรึงราคา/กำหนดระดับราคาน้ำมัน

การใช้อินเตอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/สมาชิกในครอบครัว