​​​​​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2548

​การบริหารงานของรัฐบาล (เมื่อการบริหารงานครบ 6 เดือน) 

การทุจริตคอรัปชัน 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการสำรวจ

มาตรการประหยัดพลังงาน (กรกฎาคม) 

การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ​

ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล