สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2550

​สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด (ตุลาคม 2550) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

การอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ) 

การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ 

​การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

​การบริหารของรัฐบาล 

ความต้องการจากรัฐบาล