สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2551

ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ตุลาคม 2551) 

6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แบบสอบถาม