สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2553

ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

โครงการชุมชนพอเพียง  

หลักประกันถ้วนหน้าตารางสถิติ (Excel)

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 

จัดระเบียบสังคม 

สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2553) 

การบริหารงานของรัฐบาลเมื่อบริหารงานครบ 1 ปี (มกราคม 2553) 

ความต้องการจากรัฐบาล ปี 2553