สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​​ปี 2554

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2554)

การจัดระเบียบสังคม

​โครงการชุมชนพอเพียง

​ความก้าวหน้าของประเทศ

​สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ในรอบ 6 เดือน

      • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร​
      • รายงานผลการสำ​รวจ

​ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ

​มาตรการห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่ม

​ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)