​​​​​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​​ปี 2556

 
​ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลครบ 2 ปี 

​​ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจก Tablet ให้เด็กประถม

​การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย 

​ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (มกราคม 2556)

​ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

​​โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)