​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ปี 256​​​​2

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 4 ปี