NSO - WIKI

นิยาม ​​​

​ความหมาย​​

สำมะโนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับ จากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ
การสำรวจการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับ จากบางหน่วยเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
หน่วยสถิติกระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นซี่งปฎิบัติงานที่มีลักษณะในทางสถิติ
สถิติศาสตร์ ที่ว่าด้วยหลักการ และระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนาสถิติที่แสดงหรืออธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติของสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการศึกษา
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สมาชิกทุกหน่วยของกลุ่มนั้น แล้วนำมาจัดให้เป็นระบบ
เพื่อนำเสนอ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
สถิติอนุมานสถิติที่ใช้ศึกษาลักษณะหรือ คุณสมบัติต่างๆ ของประชากร โดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็น
เป็น พื้นฐานที่สำคัญ วิธีการของสถิติเชิงอนุมานจะต้องมีการสุ่มตัวอย่าง
สถิติเชิงปฏิบัติระเบียบวิธีที่ว่าด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เช่น การทำสำมะโน
การทำการสำรวจ ด้วยตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนและรายงานต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำงาน
ระเบียบวิธีสถิติเป็นระเบียบวิธีการผลิตข้อมูล เช่น วิธีการสำรวจซึ่งต้องอาศัยระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่าง
สำหรับแผนการ สุ่มตัวอย่าง/การเลือกตัวอย่างมีหลายวิธี และแต่ละวิธีจะทำให้ได้ค่าประมาณ
ที่ได้แตกต่างกันไป ข้อมูลในเรื่องเดียวกัน ถ้าใช้ระเบียบวิธีสถิติแตกต่างกัน
ข้อมูลสถิติและผลการสำรวจก็จะแตกต่างกัน
คุ้มรวมในการจัดทำสถิติจำเป็นต้องกำหนดคุ้มรวม เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบถึงขอบเขตของข้อมูล
ว่าครอบคลุมแค่ไหน
ความคลาดเคลื่อนในทางสถิติค่าที่ผิดจากความจริง หรือค่าที่เบี่ยงเบนจากความจริง
ความเอนเอียงความไม่ยุติธรรมในการจัดหา การรวบรวมหรือการใช้สถิติ
การบรรณาธิกรการตรวจสอบรายการต่างๆ ในแบบข้อถามว่ามีความถูกต้องและมีความสอดคล้องกันระหว่างสดมภ์หรือไม่
การลงรหัสคือการเปลี่ยนคำตอบในแบบข้อถามให้เป็นตัวเลขเพื่อจะนำไปใช้ในการประมวลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การให้รหัสในเรื่องหนึ่งๆ จะต้องไม่ซ้ำกัน
การบันทึกข้อมูลการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นรหัสหรือตัวเลขจากแบบสอบถามลงสู่แมกเมติดดิสก์
เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สัดส่วนจำนวนย่อยที่ต้องการศึกษาต่อจำนวนรวมทั้งสิ้นของข้อมูลในกลุ่มนั้น
อัตราร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์เป็นอัตราส่วนชนิดหนึ่งซึ่งเทียบต่อ 100 การคำนวณโดยเอา 100 ไปคูณสัดส่วนที่ต้องการ
หาผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
มัธยฐานค่าของข้อมูลที่เป็นจุดกึ่งกลางหรืออยู่ในตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทั้งชุด เมื่อได้นำข้อมูล
มาเรียงกันจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
ฐานนิยมค่าของข้อมูลที่มีจำนวนซ้ำกันมากที่สุด
พิสัยเป็นวิธีวัดการกระจายที่คำนวณได้จากการหาความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุด
และค่าต่ำสุดของข้อมูลในชุดนั้น พิสัยเป็นภาพรวมว่าข้อมูลมีความกว้างทั้งหมดเท่าใด
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าเฉลี่ยความแตกต่างของข้อมูลแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น กล่าวคือ
โดยเฉลี่ยแล้วข้อมูล แค่ละค่าอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลเท่าใด
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันตัวเลขที่แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล ใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เราสนใจหรือต้องการศึกษา ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือมิใช่ตัวเลขก็ได้
ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรง ซึ่งรวบรวมได้มาโดยการสัมภาษณ์ นับ วัด
หรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น โดยการทำสำมะโน หรือสำรวจด้วยตัวอย่าง
ข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเอง จึงไม่ต้องใช้เวลา
และค่าใช้จ่ายในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปวารสาร รายงานผลต่าง ๆ
ข่าวสารผลลัพธ์จากการนำข้อมูลที่ถูกสังเกตและบันทึกได้ ซึ่งอยู่ในลักษณะกระจัดกระจายมาทำการผลิตโดยผ่านกรรมวิธี และการบริหารข้อมูลที่เหมาะสม ข่าวสารนี้สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐาน
สำหรับการตัดสินใจในการปฎิบัติการต่างๆ ของฝ่ายบริหาร
ประชากรกลุ่มสมาชิกทั้งหมดของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการศึกษ าหรือต้องการสรุปอ้างอิงจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ได้ ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด
ตัวอย่าง กลุ่มสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกมาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์
แล้วนำผลหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อ้างอิงถึงประชากร ถ้ากลุ่มสมาชิกที่เลือกมานั้น
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และมีจำนวนมากพอแล้ว ค่าที่ใช้สรุปอ้างอิงถึงประชากร
จะมีความถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรมาก
ค่าพารามิเตอร์ (? )ค่าที่แสดงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณมาจากสมาชิกทั้งหมดของ
ประชากรเป็นค่าที่มีเพียงค่าเดียว
ค่าสถิติ (X )ค่าที่แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ที่คำนวณมาจากสมาชิกทุกหน่วยของ
กลุ่มตัวอย่าง เป็นค่าไม่คงที่ แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มตัวอย่าง
ระบบสถิติระบบการดำเนินงาน หรือการปฎิบัติงานทางสถิติในระดับประเทศ
ระบบรวมงานสถิติระบบสถิติที่มีหน่วยงานสถิติ (สำนักงานสถิติ) ของรัฐเพียงแห่งเดียวทำการเก็บรวบรวม
และผลิตข้อมูลในทุกเรื่อง
ระบบกระจายงานสถิติระบบสถิติที่มีสำนักงานสถิติกลาง ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และในขณะเดียวกัน
ก็มีหน่วยงานอื่น ซึ่งอยู่ในกระทรวง กรมต่างๆ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
โดยสำนักงานสถิติกลางจะทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการปฎิบัติงาน
ในระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประเมินผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เครื่องชี้วัดทางสังคมข้อมูลสถิติด้านสังคมที่ใช้ประเมินแผนทางด้านสังคมต่างๆ และศึกษาถึงภาวะสังคม
ของประเทศในแต่ละด้าน เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข
ระบบฐานข้อมูลเขตการปกครองการแสดงเขตการปกครองระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และเทศบาล ตลอดจนรายละเอียดที่สำคัญๆ
แผนที่ความยากจนเป็นเครื่องมือแสดงรายได้ รายจ่าย ความยากจนและการกระจายรายได้ในระดับพื้นที่ย่อยตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จัดสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูล
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ
และข้อมูลการสำรวจหมู่บ้านเข้าด้วยกันแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติ และเศรษฐมิติ
รายได้ประชาชาติรายได้รวมของประชากรในประเทศที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและ
บริการของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง
โดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรที่ใช้ ในการผลิตสินค้าและบริการจะเป็นทรัพยากร
ของพลเมืองในประเทศ หรือเป็นของชาวต่างชาติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่งโดยใช้ทรัพยากร
ที่คนประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของ
การค้าส่งการขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก
การค้าปลีกการขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชน
ทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการ ใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายชำระให้แก่ผู้ให้กู้ โดยสัญญาว่าจะชำระคืน
เต็มมูลค่าในวันที่ครบกำหนด ในอนาคตที่ตกลงกันไว้
ดุลการชำระเงินผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศ กับผู้มีถิ่นฐาน
ในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ดุลเงินสะพัดผลรวมของดุลการค้า ดุลบริการ รายได้และเงินโอน
ดุลการค้าผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออก เอฟ.โอ.บี (ราคาที่ไม่รวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า)
กับมูลค่าสินค้าเข้า ซี. ไอ. เอฟ. (ราคาที่รวมค่าระวางและประ
ดุลบริการผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการ
เงินสำรอบระหว่างประเทศสินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองโดยธนาคารกลาง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทันทีที่จำเป็น
รายได้รัฐบาลรายได้ในงบประมาณที่เป็นภาษีและรายได้ที่มิใช้ภาษี โดยรายได้ภาษีจะแบ่งเป็นภาษีทางตรง
และภาษีทางอ้อม ส่วนรายได้ที่มิใช่ภาษี จะประกอบด้วย รายได้จากการขายทรัพย์สิน
รายได้จากค่าธรรมเนียม และรายได้จากรัฐพาณิชย์

รายจ่ายรัฐบาล

 
หนี้ในประเทศภาครัฐบาลยอดหนี้คงค้างของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่กู้ยืมภายในประเทศในลักษณะต่าง อาทิ
โดยการออกพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง
หนี้ต่างประเทศยอดคงค้างหนี้สินส่วนที่ไม่ใช่ทุนหรือของผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศก่อขึ้นกับผู้มีถิ่นฐาน
ในต่างประเทศทั้งหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หรือไม่มีดอกเบี้ย
หนี้ภาคทางการหนี้ต่างประเทศที่ภาคทางการเป็นผู้ก่อขึ้นกับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศประกอบด้วยหนี้ของรัฐบาลกลาง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ และหนี้ของเอกชนที่รัฐบาลค้ำประกันรวมทั้งหนี้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้ภาคเอกชนหนี้ต่างประเทศที่ภาคเอกชนเป็นผู้ก่อขึ้นกับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ
ดุลในงบประมาณส่วนต่างระหว่างประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ใน
เอกสารวบประมาณ ประจำปี
ดุลเงินสดส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ทั้งจากเงินในและเงินนอกงบประมาณ
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญและสูญ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ไม่นับรวมเงิน ให้สินเชื่อจัดสงสัยจะสูญที่กันสำรองครบร้อยละ 100
เงินเฟ้อภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการตามคุณภาพที่กำหนดไว้ในปริมาณคงที่ ซึ่งผู้บริโภคซื้อเป็นประจำในระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
ดัชนีราคาผู้ผลิตเครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ยของสินค้าที่ผู้ผลิตออกจำหน่ายเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน
ดัชนีราคาส่งออกดัชนีที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าออกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
สิทธิบัตรหนังสือสำคัญที่รับออกเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
อนุสิทธิบัตรการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคไม่สูงมากนัก หรือเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นการปรับปรุงขึ้นจากของเดิมที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย และสามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ โดยมีอายุการคุ้มครอง 6 ปี
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
หรือสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมกัน
ดัชนีทีวัดผลการกระจายรายได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง เป็นการสะท้อนถึงโอกาสที่คนทั้งสังคม จะมีความอยู่ดีมีสุขที่เทียมกัน หากมีความแตกต่างกันมาก ก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางด้าน การกระจายผลประโยชน์ จากการพัฒนาที่จะนำไปสู่ปัญหาความยากจน
เส้นความยากจนเกณฑ์ชี้วัดที่คำนวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าที่จำเป็นขั้นต่ำ
ที่เพียงพอต่อความต้องการ ดำรงชีพของแต่ละบุคคล มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน
ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล
สัดส่วนคนจนการหาสัดส่วนของคนทั้งหมดที่มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเส้นความยากจน บางครั้งเรียกว่าอัตราส่วนความยากจน
ช่องว่างความยากจนช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่า
คนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียงใด โดยเป็นการหาค่าเฉลี่ย
ช่องว่างระหว่างเส้นความยากจนกับรายได ้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนยากจน
คนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากก็จะมีความยากลำบากมาก
ความรุนแรงของปัญหา
ความยากจน
เป็นการวัดที่พิจารณาให้ความสำคัญกับกลุ่มคนจนที่มีปัญหาความยากจนรุนแรง
หรือมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากๆ เพื่อบ่งชี้ภาวการณ์กระจายรายได้ในกลุ่มคน
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน โดยทำการถ่วงน้ำหนักมากให้กับค่าที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนมาก
รายได้เฉลี่ยรายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนค่อเดือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
องค์การไม่แสวงหากำไรองค์การที่ดำเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมการค้า หอการค้า สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
องค์การศาสนา พรรคการเมือง และองค์การเอกชนต่างประเทศ
ผังรวมสถิติการจัดทำระบบสถิติของประเทศให้มีเอกภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ
สนองตอบความต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทันการณ์
คลังข้อมูลสถิติระบบการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลสถิติจากโครงการ สำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานฯ
และข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยสถิติอื่นๆ โดยมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ข้อมูลดิบข้อมูลรายละเอียดจากแบบสอบถามของโครงการสำมะโน/สำรวจต่างๆ ของสำนักงาน
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและยังมิได้ประมวลผล​

​​​​​​