นิยามศัพท์ทางสถิติ : Glossary of Technical Terms​

  นิยาม​​​ ความหมาย
   
1 การค้าปลีก การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่  และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไป    เพื่อการบริโภคหรือ   การใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน
2 การค้าส่ง การขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก
3 การบรรณาธิกร การตรวจสอบรายการต่างๆ ในแบบข้อถามว่ามีความถูกต้องและมีความสอดคล้องกันระหว่างสดมภ์หรือไม่
4 การบันทึกข้อมูล การถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นรหัสหรือตัวเลขจากแบบสอบถามลงสู่แมกเมติดดิสก์ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากทำงาน จำนวนลูกจ้างที่เจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน  หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือตาย
6 การลงรหัส คือการเปลี่ยนคำตอบในแบบข้อถามให้เป็นตัวเลขเพื่อจะนำไปใช้ในการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การให้รหัส ในเรื่องหนึ่งๆ จะต้องไม่ซ้ำกัน
7 การศึกษานอกระบบ การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัด และสภาพประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
8 การศึกษาในระบบ การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา     การวัดและประเมินผล     ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
9 การสำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติโดยการแจงนับ จากบางหน่วยเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
10 กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะทำงานที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจ ซึ่งทำกิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ
11 กำลังแรงงานรวม บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป้นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน    หรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนก     อยู่ในประเภทกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล
   
12 ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เราสนใจหรือต้องการศึกษา ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือมิใช่ตัวเลขก็ได้
13 ข้อมูลดิบ ข้อมูลรายละเอียดจากแบบสอบถามของโครงการสำมะโน/สำรวจต่างๆ ของสำนักงานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและยังมิได้ประมวลผล
14 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเอง จึงไม่ต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปวารสาร รายงานผลต่าง ๆ
15 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรง ซึ่งรวบรวมได้มาโดยการสัมภาษณ์ นับ วัด หรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้นโดยการทำสำมะโน หรือสำรวจด้วยตัวอย่าง
16 ข่าวสาร ผลลัพธ์จากการนำข้อมูลที่ถูกสังเกตและบันทึกได้ ซึ่งอยู่ในลักษณะกระจัดกระจายมาทำการผลิต โดยผ่านกรรมวิธีและ  การบริหารข้อมูลที่เหมาะสม ข่าวสารนี้สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐาน สำหรับการตัดสินใจในการปฎิบัติการต่างๆของฝ่ายบริหาร
   
17 คลังข้อมูลสถิติ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลสถิติ  จากโครงการ สำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานฯและข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยสถิติอื่นๆ โดยมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
18 ความคลาดเคลื่อนในทางสถิติ ค่าที่ผิดจากความจริง หรือค่าที่เบี่ยงเบนจากความจริง
19 ความรุนแรงของปัญหา เป็นการวัดที่พิจารณาให้ความสำคัญกับกลุ่มคนจนที่มีปัญหาความยากจนรุนแรง
20 ความเอนเอียง ความไม่ยุติธรรมในการจัดหา การรวบรวมหรือการใช้สถิติ
21 ค่าพารามิเตอร์ (? ) ค่าที่แสดงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณมาจากสมาชิกทั้งหมดของประชากรเป็นค่าที่มีเพียงค่าเดียว
22 ค่าสถิติ (X ) ค่าที่แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ที่คำนวณมาจากสมาชิกทุกหน่วยของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค่าไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มตัวอย่าง
23 ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ตัวเลขที่แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล ใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าเฉลี่ยความแตกต่างของข้อมูลแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น กล่าวคือ โดยเฉลี่ยแล้วข้อมูล แค่ละค่าอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลเท่าใด
25 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการยังชีพโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน ที่ดิน เป็นต้น
26 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  ค่าภาษี ของขวัญและเงินบริจาค เบี้ยประกันภัย เงินซื้อสลากกินแบ่ง ดอกเบี้ยเงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ  การอุปโภคบริโภค 
27 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
28 คุ้มรวม ในการจัดทำสถิติจำเป็นต้องกำหนดคุ้มรวม เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบถึงขอบเขตของข้อมูลว่าครอบคลุมแค่ไหน
29 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม  ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
30 เครื่องชี้วัดทางสังคม ข้อมูลสถิติด้านสังคมที่ใช้ประเมินแผนทางด้านสังคมต่างๆ และศึกษาถึงภาวะสังคมของประเทศในแต่ละด้านเช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข
   
31 เงินนอกงบประมาณ เงินใดๆ ที่ไม่ใช่เงินงบประมาณซึ่งส่วนราชการและองค์การนำฝากไว้กับกระทรวงการคลัง เช่น เงินกู้จากต่างประเทศ เงินทุนหมุนวียน เป็นต้น
32 เงินเฟ้อ ภาวะการณ์ที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
33 เงินรับฝากของสถาบัน รับฝากเงินอื่น เงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งไม่รวมธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินรับฝากระหว่างสถาบันรับฝากเงินอื่น 
34 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของสถาบันรับฝากเงินอื่น เงินลงทุนในสถาบันการเงินอื่น และภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
35 เงินสำรองระหว่างประเทศ สินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองโดยธนาคารกลาง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทันทีที่จำเป็น
36 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินอื่น เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินอื่น ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงหากำไร
   
37 จำนวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง เดือนก่อน วันสัมภาษณ์ รวมถึงประเภทสถานประกอบการที่เข้าพักรักษา ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ คลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชน และอื่นๆ
   
38 ช่องว่างความยากจน ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่า คนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียงใด โดยเป็นการหาค่าเฉลี่ย ช่องว่างระหว่างเส้นความยากจนกับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือนยากจน คนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากก็จะมีความยากลำบากมาก
   
39 ฐานนิยม ค่าของข้อมูลที่มีจำนวนซ้ำกันมากที่สุด
     
40 ณ ราคาคงที่ แบบปริมาณ  ลูกโซ่(CVM) การวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าและบริการ โดยใช้ดัชนีปริมาณแบบลูกโซ่ที่น้ำหนักของโครงสร้างราคาสินค้า และบริการเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา
   
41 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการตามคุณภาพที่กำหนดไว้ในปริมาณคงที่ ซึ่งผู้บริโภคซื้อเป็นประจำ   ในระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
42 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน
43 ดัชนีราคาผู้ผลิต เครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ยของสินค้าที่ผู้ผลิตออกจำหน่ายเปรียบเทียบกับระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
44 ดัชนีราคาส่งออก ดัชนีที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าออกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
45 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกาตรชนิดเดียวกัน ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เปรียบเทียบกับระยะเวลา  ณ ปีฐานหรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ ปัจจุบันใช้ปี 2548 เป็นปีฐาน
46 ดุลการค้า ผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออก เอฟ.โอ.บี (ราคาที่ไม่รวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า) กับมูลค่าสินค้าเข้า ซี. ไอ. เอฟ. (ราคาที่รวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า) 
47 ดุลการชำระเงิน ผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศ กับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
                
48 ดุลเงินสด ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ทั้งจากเงินในและเงินนอกงบประมาณ
49 ดุลเงินสด ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายจริงของรัฐบาล ทั้งจากเงินในและเงินนอกงบประมาณ
50 ดุลเงินสะพัด ผลรวมของดุลการค้า ดุลบริการ รายได้และเงินโอน
51 ดุลในงบประมาณ ส่วนต่างระหว่างประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารวบประมาณ ประจำปี
52 ดุลบริการ ผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการ
   
53 ตัวอย่าง กลุ่มสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกมาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ แล้วนำผลหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อ้างอิงถึงประชากร ถ้ากลุ่มสมาชิกที่เลือกมานั้นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และมีจำนวนมากพอแล้วค่าที่ใช้สรุปอ้างอิงถึงประชากรจะมีความถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรมาก
   
54 น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีน้ำหนักเทียบเท่ากับอายุ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐาน WHO ในช่วงต่ำกว่าลบสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
   
55 ประชากร กลุ่มสมาชิกทั้งหมดของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการศึกษาหรือต้องการสรุปอ้างอิงจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ได้ ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด
     
   
56 ผังรวมสถิติ การจัดทำระบบสถิติของประเทศให้มีเอกภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถสนองตอบความต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทันการณ์
57 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรที่ใช้ ในการผลิตสินค้าและบริการจะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศ หรือเป็นของชาวต่างชาติ
     
58 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลรวมของมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ภายในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่ง
59 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  แบบปริมาณลูกโซ่ (Gross Domestic Product -Chain Volume Measures :GDP- CVM) ผลรวมของมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ภายในประเทศในรอบ 1 ปี ซึ่งคำนวณโดยใช้ ดัชนีปริมาณ แบบลูกโซ่ ที่น้ำหนักของโครงสร้างราคาสินค้าและ บริการเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา
60 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (Gross Domestic Product Current Prices) ผลรวมของมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้ภายในประเทศในรอบ 1 ปี ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสินค้า และบริการในปีปัจจุบัน
61 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่งโดยใช้ทรัพยากรที่คนประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของ
62 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศบวกกับรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ
63 ผู้มีงานทำ บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจ มีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้  1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป    โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนที่มีลักษระอื่นสำหรับผลงานที่ทำเป็นเงินสด   หรือสิ่งของ 2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ที่ปกติมีงานประจำ)2.1 ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ    ในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่าง ที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับ ค่าจ้างในวิสาหกิจหรือ ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน
64 ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน บุคคลที่ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผุ้อยุ่ในกำลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ คือ บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงาน และไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำงานบ้าน เรียนหนังสือ ยังเด็กเกินไป หรือชรามากไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่สมัครใจทำงาน ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกำไร ส่วนแบ่งหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคคลซึ่งมิได้ เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ทำงานให้แก่องค์การหรือ สถาบัน การกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างผลกำไรส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอย่างใด และไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากเหตุผลอื่น  
65 ผู้ว่างงาน บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด คือไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ สูตรการคำนวณ อัตราการว่างงาน =   ผู้ว่างงาน x 100 /กำลังแรงงานรวม
66 ผู้อยู่ในเขตเมือง การรวมตัวอยู่อย่างหนาแน่นของประชากรในที่ที่มีความเจริญทั้งด้านสาธารรูปโภค และอุปโภคซึ่งร้อยละของผู้อยู่ในเขตเมืองคือ ประชากรในเขตเทศบาล ต่อประชากรทั้งหมด คูณด้วย 100
67 แผนที่ความยากจน เป็นเครื่องมือแสดงรายได้ รายจ่าย ความยากจนและการกระจายรายได้ ในระดับพื้นที่ย่อยตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล  และหมู่บ้าน จัดสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูล  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลสำมะโน ประชากรและเคหะ และข้อมูลการสำรวจหมู่บ้านเข้าด้วยกัน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติ และเศรษฐมิติ
   
68 พิสัย เป็นวิธีวัดการกระจายที่คำนวณได้จากการหาความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของข้อมูลในชุดนั้นพิสัยเป็นภาพรวมว่าข้อมูลมีความกว้างทั้งหมดเท่าใด
   
69 ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีน้ำหนักเทียบเท่ากับความสูง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐานWHO ในช่วงต่ำกว่าลบสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
   
70 มัธยฐาน ค่าของข้อมูลที่เป็นจุดกึ่งกลางหรืออยู่ในตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทั้งชุด เมื่อได้นำข้อมูลมาเรียงกันจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย
71 มูลฝอย เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
   
72 ระบบกระจายงานสถิติ ที่มีสำนักงานสถิติกลาง ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานอื่น ซึ่งอยู่ในกระทรวง กรมต่างๆ   ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย โดยสำนักงานสถิติกลางจะทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการปฎิบัติงานในระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล
73 ระบบฐานข้อมูลเขตการปกครอง การแสดงเขตการปกครองระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และเทศบาล ตลอดจนรายละเอียดที่สำคัญๆ
74 ระบบรวมงานสถิติ ระบบสถิติที่มีหน่วยงานสถิติ (สำนักงานสถิติ) ของรัฐเพียงแห่งเดียวทำการเก็บรวบรวมและผลิตข้อมูลในทุกเรื่องระบบสถิติ
75 ระบบสถิติ ระบบการดำเนินงาน หรือการปฎิบัติงานทางสถิติในระดับประเทศ
76 ระเบียบวิธีสถิติ เป็นระเบียบวิธีการผลิตข้อมูล เช่น วิธีการสำรวจซึ่งต้องอาศัยระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่าง สำหรับแผนการ สุ่มตัวอย่าง/การเลือกตัวอย่างมีหลายวิธี และแต่ละวิธีจะทำให้ได้ค่าประมาณที่ได้แตกต่างกันไป ข้อมูลในเรื่องเดียวกัน ถ้าใช้ระเบียบวิธีสถิติแตกต่างกันข้อมูลสถิติและผลการสำรวจก็จะแตกต่างกัน
77 รายได้เฉลี่ย รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนค่อเดือน
78 รายได้ประชาชาติ รายได้รวมของประชากรในประเทศที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง
79 รายได้ประชาชาติ ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต ได้แก่ค่าตอบแทนแรงงาน ผลตอบแทนจากที่ดิน ทุน และการประกอบการ
80 รายได้รัฐบาล รายได้ในงบประมาณที่เป็นภาษีและรายได้ที่มิใช้ภาษี โดยรายได้ภาษีจะแบ่งเป็นภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อมส่วนรายได้ที่มิใช่ภาษี จะประกอบด้วย รายได้จากการขายทรัพย์สิน รายได้จากค่าธรรมเนียม และรายได้จากรัฐพาณิชย์
   
81 สถานประกอบการอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตตามการจัดการประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC-2009) ทั่วประเทศ
82 สถานประกอบการอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities: ISIC Rev.3)  ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ทั่วประเทศ
83 สถิติ ศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการ และระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูล
84 สถิติเชิงปฏิบัติ ระเบียบวิธีที่ว่าด้วยขั้นตอนการทำการสำรวจต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เช่น การทำสำมะโน ด้วยตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนและรายงานต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำงาน
85 สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่แสดงหรืออธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติของสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกหน่วยของกลุ่มนั้น แล้วนำมาจัดให้เป็นระบบเพื่อนำเสนอ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น 
86 สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้ศึกษาลักษณะหรือ คุณสมบัติต่างๆ ของประชากร โดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็น เป็นพื้นฐานที่สำคัญ วิธีการของสถิติเชิงอนุมานจะต้องมีการสุ่มตัวอย่าง
87 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ หรือ สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมกัน   ดัชนีทีวัดผลการกระจายรายได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง เป็นการสะท้อนถึงโอกาสที่คนทั้งสังคมจะมีความอยู่ดีมีสุขที่เทียมกัน หากมีความแตกต่างกันมาก ก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ำ ทางด้านการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาที่จะนำไปสู่ปัญหาความยากจน
88 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค การวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วนมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 หากมีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไรแสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ หรือรายจ่ายยิ่งมากขึ้น
89 เส้นความยากจน เกณฑ์ชี้วัดที่คำนวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าที่จำเป็นขั้นต่ำที่เพียงพอต่อความต้องการดำรงชีพของแต่ละบุคคล มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล
90 สัดส่วน จำนวนย่อยที่ต้องการศึกษาต่อจำนวนรวมทั้งสิ้นของข้อมูลในกลุ่มนั้น
91 สัดส่วนคนจน การหาสัดส่วนของคนทั้งหมดที่มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเส้นความยากจน บางครั้งเรียกว่า อัตราส่วนความยากจน
92 สัดส่วนคนจน บุคคลที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อาหาร และสินค้าที่จำเป็นตามเกณฑ์ ความต้องการขั้นต่ำ
93 สำมะโน การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติโดยการแจงนับ จากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ
94 สิทธิบัตร หนังสือสำคัญที่รับออกเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
95 เส้นความยากจน เกณฑ์ชี้วัดที่คำนวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหาร และสินค้าที่จำเป็นขั้นต่ำที่เพียงพอต่อความต้องการดำรงชีพของแต่ละบุคคล
   
96 หน่วยสถิติ กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นซี่งปฎิบัติงานที่มีลักษณะในทางสถิติ
97 หนี้ต่างประเทศ ยอดคงค้างหนี้สินส่วนที่ไม่ใช่ทุนหรือของผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศก่อขึ้นกับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศทั้งหนี้สินที่มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ย
98 หนี้ในประเทศภาครัฐบาล ยอดหนี้คงค้างของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่กู้ยืมภายในประเทศในลักษณะต่าง อาทิ โดยการออกพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง
99 หนี้ภาคทางการ หนี้ต่างประเทศที่ภาคทางการเป็นผู้ก่อขึ้นกับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศประกอบด้วยหนี้ของรัฐบาลกลาง หนี้ของรัฐวิสาหกิจและหนี้ของเอกชนที่รัฐบาลค้ำประกันรวมทั้งหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
100 หนี้ภาคเอกชน หนี้ต่างประเทศที่ภาคเอกชนเป็นผู้ก่อขึ้นกับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ
101 หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญและสูญ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย   แต่ไม่นับรวมเงิน   ให้สินเชื่อจัดสงสัยจะสูญที่กันสำรองครบร้อยละ 100
102 หนี้สาธารณะ หนี้ที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาล ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรง และการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาลไม่รวมถึงหนี้ที่รัฐบาลไม่ได้   ค้ำประกัน
103 หนี้สินอื่นๆได้แก่ หนี้จากการค้ำประกันบุคคลอื่น หนี้ค่าปรับหรือจ่ายชดเชย ค่าเสียหาย เป็นต้น
   
104 องค์การไม่แสวงหากำไร องค์การที่ดำเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมการค้า หอการค้า สมาคม
    นายจ้างสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การศาสนา พรรคการเมือง และองค์การเอกชนต่างประเทศ
105 อัตราการเกิดต่อประชากรพันคน จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่งหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
106 อัตราการคุมกำเนิด ร้อยละของสตรีอายุ 15-49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
107 อัตราการครองเตียง ร้อยละของการใช้เตียงตลอดทั้งปีเท่ากับจำนวนวันป่วยของผู้ป่วยในทั้งสิ้นตลอดทั้งปีหาร (จำนวนเตียง คูณ 365 วัน)  คูณ 100
108 อัตราการเจริญพันธุ์รวม จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน
109 อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชีพพันราย จำนวนการตายของทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ในรอบหนึ่งปีหารด้วยจำนวนเกิดมีชีพทั้งหมดในปียั้น คูณด้วย 1,000
110 อัตราการตายต่อประชากรพันคน จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่งหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
111 อัตราการเป็นภาระ อัตราส่วนของประชากรที่อยู่นอกวัยแรงงานซึ่งได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เทียบกับประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)
112 อัตราการมีส่วนรวมในกำลังแรงงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละของประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม (รวมแรงงานที่รอฤดูกาลด้วย) ต่อประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
113 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำนวนปีที่บุคคลหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตาย
114 อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายชำระให้แก่ผู้ให้กู้ โดยสัญญาว่าจะชำระคืนเต็มมูลค่าในวันที่ครบกำหนดในอนาคตที่ตกลงกันไว้
115 อัตราร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนชนิดหนึ่งซึ่งเทียบต่อ 100 การคำนวณโดยเอา 100 ไปคูณสัดส่วนที่ต้องการหาผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น   ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
116 อัตราส่วนการพึ่งพาของสิทธิบัตร อัตราส่วนจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอของชาวต่างประเทศต่อจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอของคนไทย
117 อัตราส่วนการพึ่งพาตัวเอง อัตราส่วนจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอของคนไทยต่อจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอทั้งหมด
118 อัตราส่วนมารดาตาย จำนวนการตายของมารดาที่ตายเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะอยู่ไฟ (6 สัปดาห์หลังคลอด) ในเวลา หนึ่งปีหารด้วยจำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด คูณด้วย 100 คน ในช่วงเวลานั้น
119 อุทกภัย ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำกว่ากำลังแรง และแผ่นดินไหว ทำให้เขื่อนแตกเกิดภัยจากน้ำท่วมได้
120 อนุสิทธิบัตร การจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคไม่สูงมากนัก หรือเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นการปรับปรุงขึ้น จากของเดิมที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย และสามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ โดยมีอายุการคุ้มครอง 6 ปี
     ​

​​​​​​