ตาราง 20.8 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2564 - 2565
Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2021 - 2022

(มิลลิเมตร mm.)
เดือน 2564 (2021) 2565 (2022) Monthly
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
ปริมาณฝน
Rainfall
จำนวนวัน
ที่ฝนตก
No. of rainy
day
ปริมาณฝน
สูงสุด
Daily maximum
rainfall
วันที่ปริมาณ
ฝนสูงที่สุด
Date of daily
maximum rainfall
สถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานีPathum Thani Meteorological Station
ทั้งปี1,382.3121.077.720 กันยายน1,654.813185.918 มีนาคมAnnual
มกราคม----1.520.921January
กุมภาพันธ์0.110.1971.5649.217February
มีนาคม37.5324.03143.9885.918March
เมษายน177.61474.82940.9920.428April
พฤษภาคม164.41171.627165.21351.117May
มิถุนายน68.5825.02203.01367.310June
กรกฎาคม185.618.066.78162.62027.020July
สิงหาคม182.61824.113366.01965.81August
กันยายน313.82577.720318.02077.328September
ตุลาคม209.11963.816132.1960.726October
พฤศจิกายน43.1439.8247.31113.330November
ธันวาคม----2.812.87December