ตาราง 20.3 ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2565
Table 20.3 Average Quantity of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2021 - 2022

(ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metre)
อำเภอ ประเภทแหล่งน้ำ Type of Water Resources District
2564 (2021) 2565 (2022)
รวม
Total
อ่างเก็บน้ำ
Reservoir
ฝายคอนกรีต
Concrete
weir
ประตูระบายน้ำ
Floodgate
รวม
Total
อ่างเก็บน้ำ
Reservoir
ฝายคอนกรีต
Concrete
weir
ประตูระบายน้ำ
Floodgate
รวมยอด32.07--32.0732.07--32.07Total
อำเภอเมืองปทุมธานี2.01--2.012.01--2.01Mueang Pathum Thani District
อำเภอคลองหลวง6.98--6.986.98--6.98Khlong Luang District
อำเภอธัญบุรี4.15--4.154.15--4.15Thanyaburi District
อำเภอหนองเสือ6.04--6.046.04--6.04Nong Suea District
อำเภอลาดหลุมแก้ว6.09--6.096.09--6.09Lat Lum Kaeo District
อำเภอลำลูกกา2.22--2.222.22--2.22Lam Luk Ka District
อำเภอสามโคก4.58--4.584.58--4.58Sam Khok District