ตาราง 20.2 แหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2565
Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2021 - 2022

อำเภอ 2564 (2021) 2565 (2022) District
รวม
Total
ประเภทแหล่งน้ำ Type of water resources รวม
Total
ประเภทแหล่งน้ำ Type of water resources
อ่างเก็บน้ำ
Reservoir
ฝาย
คอนกรีต
Concrete
Weir
ทำนบ
Weir
สระ
หนอง
บึง
Lagoon
คู
คลอง
Canal
บ่อ
บาดาล
Artesian
well
บ่อ
น้ำตื้น
Shallow
well
อ่างเก็บน้ำ
Reservoir
ฝาย
คอนกรีต
Concrete
Weir
ทำนบ
Weir
สระ
หนอง
บึง
Lagoon
คู
คลอง
Canal
บ่อ
บาดาล
Artesian
well
บ่อ
น้ำตื้น
Shallow
well
ใหญ่
Large
กลาง
Medium
เล็ก
Small
ใหญ่
Large
กลาง
Medium
เล็ก
Small
รวมยอด161------161--161------161--Total
อำเภอเมืองปทุมธานี26------26--26------26--Mueang Pathum Thani District
อำเภอคลองหลวง12------12--12------12--Khlong Luang District
อำเภอธัญบุรี14------14--14------14--Thanyaburi District
อำเภอหนองเสือ10------10--10------10--Nong Suea District
อำเภอลาดหลุมแก้ว46------46--46------46--Lat Lum Kaeo District
อำเภอลำลูกกา10------10--10------10--Lam Luk Ka District
อำเภอสามโคก43------43--43------43--Sam Khok District