ตาราง 20.4 สถิติการประปา จำแนกตามอำเภอ พ.ศ. 2565
Table 20.4 Statistics of Water Supply by District: 2022

อำเภอ กำลังการผลิต
(ลบ.ม.)
Water capacity
(Cu.M.)
ปริมาณน้ำ
ที่ผลิตได้จริง
(ลบ.ม.)
Water production
(Cu.M.)
ปริมาณน้ำ
ที่ผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
Water paid
(Cu.M.)
ปริมาณน้ำ
ที่จำหน่าย
แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)
Water sales
(Cu.M.)
ปริมาณน้ำที่จ่าย
เพื่อสาธารณประโยชน์
(จ่ายฟรี) (ลบ.ม)
Water supplied for
public used (free) (Cu.M.)
อัตราน้ำสูญเสีย
ทั้งหมด (%)
All water
loss rate (%)
อัตราการใช้น้ำ
(ลบ.ม./ราย)
Water used rate
(Cu.M. per person)
ผู้ใช้น้ำ
(ราย)
Consumers
(Persons)
District
รวมยอด148,46768,670,760-123,386,84220,039--384,308Total
อำเภอเมืองปทุมธานี69,96739,184,778-25,906,2554,230--74,158Mueang Pathum Thani District
อำเภอคลองหลวง---30,226,261268--82,021Khlong Luang District
อำเภอธัญบุรี78,50029,485,982-67,254,32615541--228,129Thanyaburi District
อำเภอหนองเสือ--------Nong Suea District
อำเภอลาดหลุมแก้ว--------Lat Lum Kaeo District
อำเภอลำลูกกา--------Lam Luk Ka District
อำเภอสามโคก--------Sam Khok District