calender​​

Important_statistical​​​​
 • แสดงช่วงเวลาการเผยแพร่รายงาน สำมะโน/สำรวจ รายงานการวิเคราะห์​
 • แสดงรายชื่อเอกสารรายงานสถิติที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ปรับล่าสุด 19 ตุลาคม 2565​​

  ​​​
 • สืบค้นข้อมูลถิติที่สำคัญ จากการสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
 • รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ จำแนกตามสาขาสถิติ ตามมาตรฐานสากล 21 สาขา 
 • ดาวน์โหลดตารางสถิติในรูปแบบ Excel format
Business_Inteligence​​​​

 • ​​​ออกแบบตารางสถิติด้วยตัวเอง 
 • สามารถเลือกจำนวนปี และนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ 
 • ดาวน์โหลดไฟล์ได้หลากหลายประเภท 
 • (Browser ที่เหมาะสมต่อการแสดงผล คือ Firefox Version 3.5 ขึ้นไป )

classified_by_project​​​​
 • สืบค้นข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/สำมะโนที่ผลิตโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 • สามารถเลือกการสำรวจ/สำมะโนที่สนใจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 • มีความหลากหลายของระดับการนำเสนอข้อมูล
idashboard​​​​
 • นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบ Interactive Dashboard 
 • เลือกการนำเสนอเป็นรายโครงการ และรายสาขาสถิติ 
 • มีความหลากหลายของระดับการนำเสนอข้อมูล
Micro_Data​​​​

 • ​​สืบค้นชุดข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) จากการสำรวจ/สำมะโนที่ผลิตโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 • สำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เชิงลึก 
 • เป็นบริการที่อาจมีค่าธรรมเนียมในการขอใช้ข้อมูล
  (หากต้องการขอใช้ข้อมูล ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใน "ระบบสมาชิกผู้ใช้ข้อมูล" ก่อน)

Data_Warehouse​​​​

 • ​สามารถเลือกรูปแบบตารางสถิติจากข้อมูลการสำรวจ/สำมะโนที่ผลิตโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใน "ระบบสมาชิกผู้ใช้ข้อมูล" ก่อน)

API​​​​​

 • ​บริการข้อมูลในรูปแบบ Open API 
 • เชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
 • ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ 
 • (ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใน "ระบบสมาชิกผู้ใช้ข้อมูล" ก่อน) (อยู่ระหว่างปรับปรุง

gis​​​​

 • ​นำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ 
 • แสดงภาพการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ  
 • (Browser ที่เหมาะสมต่อการแสดงผล ได้แก่ Firefox เวอร์ชั่น 20.0.0 ขึ้นไป หรือ Google Chrome เวอร์ชั่น 26.0.0 ขึ้นไป หรือ IE เวอร์ชั่น 9.0 ความละเอียดของจอแสดงผลคือ 1024 x 768 pixels)  

WMI​​​​
 • ​นำเสนอดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเชิงระบบและเชิงพื้นที่ แบบ Interactive Dashboard 
 • สามารถดาวน์โหลดตารางสถิติได้
 • (ความละเอียดขั้นต่ำของจอแสดงผลคือ 1024 x 120 pixels)
funstat​​​​
 • “คิดส์สนุก คิดถึงสถิติ (Funstat)” สื่อ Interactive website
 • สำหรับวางแผนอนาคต ด้วยสถิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วางแผนทางการเงิน วางแผนวัยเกษียณ หรือแผนโภชนาการต่าง ๆ
 • ถาม-ตอบ รอบรู้ ขอท้า 50 คำถามข้อมูลสถิติของประเทศไทยที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน
Data-User-Membership​​​​​​​​
 • สมัครสมาชิกผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 • เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานบริการระบบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการรับทราบข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารรายงานสถิติ 
service​​​​
 • ประกาศการให้บริการข้อมูล​​​​
 • เงื่อนไขการให้บริการ​​​​
 • การขอรับบริการข้อมูล​​​​
 • คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล​​​​
 • service_stat​​​​
 • สถิติผู้รับบริการ​​​​
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ​​​​