​​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 ​

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน

​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​E-mail : [email protected], ​[email protected]

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : [email protected]

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

​​​นายพินิจ กัลยาณมณีกร​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

E-mail : [email protected]

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาวสุวรรณี วังกานต์​

​ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ​

E-mail : [email protected]

ภาพผู้ตรวจราชการกรม

นายจำลอง เก่งตรง

ผู้ตรวจราชการกรม ​

E-mail : [email protected]

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธารธรรม อุประวงศา​

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail :[email protected]

ผู้ตรวจราชการกรม

​นายสราวุธ  สมทรัพย์

ผู้ตรวจราชการกรม

E-mail :  [email protected]​il.go.th

NoImage

นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข​

​​เลขานุการกรม

E-mail :​ [email protected]

​​​

นางกาญจนา  ภู่มาลี​​

ผอ.กองนโยบายและวิชาการสถิติ

E-mail : ​​[email protected]

นางสาวขจิตรัตน์  ปรีชาไพศาลจิต​​
ผอ. กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

E-mail :  [email protected]

blank

นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์

ผอ. กองสถิติพยากรณ์​ ​

E-mail : [email protected]

ผอ.กองสถิติสังคม

นางสาว นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย​

ผอ.กองสถิติสังคม

E-mail : [email protected]

นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง

นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง

ผอ.กองสถิติเศรษฐกิจ

E-mail : [email protected]

ผู้ตรวจราชการกรม

ผอ. กอง​​สถิติสาธารณมติ

E-mail :

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายมานะชัย บุญเอก

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail : [email protected]

NoImage

นายทรงพล ใหม่สาลี

ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

E-mail : [email protected]

​​​