แนวโน้มคนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า ในจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  มากถึง 31.7 ล้านคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน หรือ (ร้อยละ 8.0) ส่วนกิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่ผ่าน สมาร์ทโฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 91.5) ดาวน์โหลด หนัง เพลง (ร้อยละ 88.0)  ใช้อัพโหลดข้อมูล (ร้อยละ 55.9) และติดตามข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซึ่งจากผลการสำรวจจะเห็นว่าดิจิทัลได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนแล้วพบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางนวลนภาฯ กล่าว

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 21​43 8131

​ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ​

 

บริการข้อมูล
1212occ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
NSO Data Catalog
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
บริการนามานุกรม
ส่วนสนับสนุน การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
มาตรฐานสถิติ
ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมออนไลน์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
การพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
webblog
forum
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์
คู่มือ/แบบสอบถาม โครงการสำรวจ
aseanstats

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: [email protected] | บริการข้อมูล email: [email protected] โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: [email protected] สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

W3C HTML5 PR6

Cartoon avatar of Madee, a friendly charactor used on the chatbot website to assist users.
มาดี แจ้งภัยไซเบอร์
Cartoon avatar of Madee, a friendly charactor used on the chatbot website to assist users.
chatbot madee