สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556​ ​​​​

 

​​​​ ​​

   แบบสอบถาม

   -​​ ​​แบบ สก.1 (แบบนับจด)

​   - แบบ สก.2 (แบบแจงนับ) ​ 

 

    สำมะโนการเกษตรคืออะไร?
        สำมะโนการเกษตร  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร  โดยการ
  สอบถามจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกคนทั่วประเทศ   ณ วันสำมะโน เปรียบเหมือน
  การฉายภาพนิ่งของการเกษตรของประเทศไทย    ณ  วันสำมะโนเพื่อแสดงให้เห็นว่า
  วันสำมะโนประเทศไทยมีจำนวนเกษตรกรเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง(จังหวัด อำเภอ ตำบล
  หมู่บ้าน) มีลักษณะการทำการเกษตรเป็นอย่างไร (มีจำนวนเนื้อที่เท่าไร ทำอะไร ปลูก
  พืชหรือเลี้ยงสัตว์ อะไรบ้าง) มีการศึกษาระดับไหนมีรายได้หนี้สินเท่าใด เป็นต้น

 

​​