​​


​​​

​ 

 

สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

 


  สำมะโนการเกษตร เป็นการดำเนินการทางส​ถิติที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อ​​มูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตร ​(ครัวเรือน/สถานประกอบการเกษตร) ทุกราย ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนเกษตรกรและนอกระบบทะเบียนเกษตรกร โดยดำเนินการในทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ข้อมูลเปรียบเสมือนการฉายภาพนิ่งของการทำการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน ซึ่งในภาพนิ่งนั้นแสดงให้เห็นประเทศไทยมีจำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง (จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน)ทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างและดำเนินการอย่างไรและมีลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง
สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556   

​ ​