ข้อมูลล่าสุด

​​​ ​​​​​ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2565
​      พบว่า มีจำนวน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 58.66 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 40.09 ล้านคน(ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 39.57 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.49 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.03 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.57 ล้านคน...
​​​ ​​​​​ สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ข้อมูลพื้นฐาน)
​      พบว่าประเทศไทยมีจำนวนสถานประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 2.6 ล้านแห่ง มีสถานประกอบการกิจกรรมการขายปลีก มากที่สุด จำนวน 883,800 แห่ง รองลงมาคือ การผลิต จำนวน 453,617 แห่ง และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 379,055 แห่ง ...
​​​​​ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
​      พบว่า มีจำนวน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 58.51 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 39.62 ล้านคน(ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.72 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.61 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.29 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.89 ล้านคน...
​​​​​การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2564
​      ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2564 มีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 27,352 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,616 บาท โดยร้อยละ 87.0 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ...

ตัวชี้วัดสำคัญสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: [email protected] | บริการข้อมูล email: [email protected] โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: [email protected] สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์