โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน​​

​​​
​​

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ
      โครงการ : ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 
หลักการและเหตุผล
       ตามคำสั่ง คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีอำนาจในการกำหนดกรอบนโยบาย และแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพน้ำของประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการพร้อมทั้งเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558 - 2569 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ1) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ๓) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ๔) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ ๕) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 คณะ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจคณะอนุกรรมการการจัดการองค์กร ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม           
        สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในขณะนั้นและตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ (มาตรา 5) และมีอำนาจหน้าที่จัดทำสำมะโนหรือการสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆ ของประเทศ (มาตรา 6 (4)) และให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป (มาตรา 6 (8)) ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน การมีข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ซ้ำซ้อน และตรงความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและในระดับพื้นที่ย่อย นับเป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ดังนั้นการศึกษาและสำรวจข้อมูลการใช้น้ำ หรือที่เรียกว่าการสำรวจรอยเท้าน้ำ (Water footprint) จึงมีความสำคัญมาก แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบกระจายงานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีการผลิตสถิติตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นสถิติที่ได้จากการบริหารงาน งานทะเบียน การสำรวจ จึงอาจเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลในเชิงพื้นที่ย่อยโดยเฉพาะในเขตเมือง และในเชิงเนื้อหา ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางประชากร สังคม การใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและสถานประกอบการขนาดเล็ก การใช้น้ำเพื่อการเกษตรของ ผู้ทำการเกษตร การใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากน้ำ ภัยพิบัติต่างๆ และความช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นต้น

​ความหมายของโครงการ

​วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    2. เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆ
    3. เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 
​ เป้าหมายของโครงการ
    1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน มีความต่อเนื่อง และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลโดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และนำไปจัดทำดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ดัชนีชี้วัดด้านภัยพิบัติ ดัชนีชี้วัดด้านรายได้ ดัชนีชี้วัดด้านสุขอนามัย เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(โครงการระยะที่ 1)
    2. มีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการต่อยอดในการสำรวจข้อมูล ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ย่อย (โครงการระยะที่ 2)
​ ​

​แผนการปฏิบัติงาน

​ระยะเวลา งบประมาณ และพื้นที่ดำเนินโครงการ
ระยะเวลา
      28 มีนาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563

งบประมาณ
      - คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 711,450,000 บาท
      - คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เห็นชอบเงินงบประมาณ จำนวน 678,038,273บาท
      - สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ จำนวน 678,345,900 บาท

พื้นที่ดำเนินโครงการ  ทั่วประเทศ
 
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
1. วิธีการดำเนินงาน ภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ มีดังนี้
     (1) การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดต้นแบบ และจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบนำเข้า
          ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและระบบการประมวลผล
    (2) จัดซื้ออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่อง Tablet พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
    (3) การวางแผนและการเตรียมการ เช่น การออกแบบสอบถาม และกระบวนการเก็บข้อมูล เป็นต้น
    (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น การอบรม/ประชุมชี้แจง และการควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
    (5) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
2. ขั้นตอนการดำเนินงานการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1  การบริหารการจัดเก็บ/จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
   (1) การวางแผนและเตรียมงาน
   (2) การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหาย
   (3) การประมวลผลข้อมูล
   (4) การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
ส่วนที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
   (1) การออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและการรายงานผล
   (2) การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
   (3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
   (4) การนำเสนอรายงานผลดัชนีชี้วัดต่างๆ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และดัชนีชี้วัดสำคัญที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้สภาพปัญหา ข้อเท็จจริงได้ในระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
2. รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย  แก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
​​

รายงานผลการดำเนินงาน

​การดำเนินโครงการ
        การดำเนินโครงการฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
(1) การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(2) การจัดซื้ออุปกรณ?เก็บรวบรวมข้อมูล (เครื่อง Tablet และอุปกรณ์สำรองไฟ)
(3) การวางแผนและเตรียมงานในการดําเนินงาน
(4) การเก็บรวบรวมข?อมูลโครงสร?างพื้นฐาน และ
(5) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
        ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 5 (กิจกรรมสุดท้าย) ทั้งนี้ ในภาพรวมโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด โดยมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อเครื่อง Tablet พร้อมเครื่องสำรองไฟ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การประชาพิจารณ์ การประกวดราคา การอุทธรณ์และการพิจารณาผลการอุทธรณ์ จนถึงลงนามในสัญญา ประมาณ 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561) และได้รับ Tablet ครบทั้งหมด จำนวน 20,561 เครื่อง ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนงาน ประมาณ 12 เดือน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการประมวลผลข้อมูลและส่งผลให้สำนักงานสถิติ แห่งชาติไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ของกิจกรรมการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ สำหรับค่าจ้างในงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) และเงินประกันผลงาน รวมทั้งสิ้น 8,864,250.50 บาท ได้ทันภายใน 30 กันยายน 2562
        ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2562 ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำนวน 8,864,250.50 บาท เพื่อดำเนินโครงการในระยะต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
กิจกรรม ​ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
​1. การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ วงเงิน46,653,950 บาท ระยะเวลา 900 วัน (วันที่ 28 มีนาคม 2560 - 15 กันยายน 2562) กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงินออกเป็น 6 งวด
- ที่ปรึกษาได้ดำเนินโครงการและส่งมอบงานแล้ว 5 งวด ซึ่งสำนักงานฯ ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับที่ปรึกษาไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 37,789,699.50 บาท
- สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2562 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- มีงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันในเดือนกันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 8,864,250.50 บาท ประกอบด้วย
  • ค่าจ้างงวดที่ 6(งวดสุดท้าย)จำนวน 4,665,395บาท
  • เงินประกันผลงานจำนวน 4,198,855.50 บาท
​- สำนักงานฯ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน8,864,250.50  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่อไป
2. การจัดซื้ออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล (เครื่อง Tablet และอุปกรณ์สำรองไฟ)

​- สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดชื้อเครื่อง Tablet และอุปกรณ์สำรองไฟ จำนวน 20,561 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 118,691,457 บาท 

​- ดำเนินการแล้วเสร็จ
​3. การวางแผนและเตรียมงานในการดําเนินงาน - สำนักงานสถิติแห่งชาติและที่ปรึกษาได้ดำเนินการวางแผนการดําเนินงานโครงการ ออกแบบรายการข้อถามออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสำรวจล่วงหน้า (Pilot survey)​ ​- ดำเนินการแล้วเสร็จ
​4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ​- สำนักงานสถิติแห่งชาติและที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมชี้แจง/จัดการอบรมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และควบคุมคุณภาพข้อมูล ​- ดำเนินการแล้วเสร็จ
​5. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ​- ที่ปรึกษาโครงการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจ (Cleansing Data)การจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data)เพื่อนำไปวิเคราะห? และจัดทํารายงานผลการสํารวจ/นําเสนอผลข้อมูล รวมทั้งการจัดการอบรมและการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​- อยู่ระหว่าง    ดำเนินการ
(จะแล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนยายน 2563)

งบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้ 
​งบประมาณ

    ครม. อนุมัติ (17 มี.ค. 58)​

​ได้รับการจัดสรร (บาท) ​เบิกจ่าย (บาท) ​คงเหลือ (บาท) เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (บาท)
​งบดำเนินงาน 424,000,000.00​ ​436,052,900.00 ​348,052,267.12 ​88,000,632.88 ​-
​งบลงทุน ​237,150,000.00 ​195,329,500.00 ​118,691,457.00 ​76,638,043.00 ​-
​รายจ่ายอื่น ​50,300,000.00 ​46,963,500.00 ​37,789,699.50 ​9,173,800.50 ​8,864,250.50
​รวม ​711,450,000.00 ​678,345,900.00 ​504,533,423.62 ​173,812,476.38

​ปัญหาอุปสรรค
(1) ด้านการจัดหา Tablet และอุปกรณ์สำรองไฟ จำนวน 20,561 เครื่อง โดยในกิจกรรมนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้
     เวลาประมาณ 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561) ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนงาน
     ประมาณ 12 เดือน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ โดยเฉพาะการจัดการอบรม การเก็บ
     รวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการประมวลผลข้อมูล
(2) ด้านการบริหารจัดการโครงการ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่อื่น เพื่อปฏิบัติงานเก็บ
     รวบรวมข้อมูล ทำให้มีจำนวนเครื่อง Tablet ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งเป็นการเก็บ
     รวบรวมข้อมูลในฤดูฝน (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความลำบาก
(3) ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ จึงประสบปัญหาในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจและการถ่ายทอด
    องค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการดำเนินโครงการนี้จะการเก็บข้อมูลด้วยเครื่อง
    Tablet ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลบางกลุ่มยังขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดต้องกำกับและติดตาม
    การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
(4) ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงบดำเนินงานสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาค
     สนาม แต่จากการสังเกตุการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่า เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า
     การเก็บข้อมูลเป็นงานที่มีความยากยุ่งยากและได้รับค่าตอบแทนน้อยจึงมีการลาออกในระหว่างปฏิบัติงาน
(5) อื่น ๆ การดำเนินโครงการยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์
     ของโครงการ การดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
(1) การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ควรเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย
     การประชุม/อบรม/สัมมนา รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงาน/คณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
     ตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
(2) ควรสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ และสำนักงานสถิติแห่งชาติควรจัดให้มีเวทีการนำเสนอ
     ผลงานวิชาการ/สถิติสัญจร/สถิติพบปะประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้
     ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับใช้พัฒนาประเทศต่อไป
(3) ควรเสริมสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ เพื่อสนับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่
     ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

สื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- เพลงประชาสัมพันธ์ ​​​

ข้อมูลน้ำ Ver.1 ข้อมูลน้ำ Ver.2
Munis 1 Backing Track​​
ป้ายไวนิล โครงการ สำมะโนน้ำฯ​ ​ ​ ​
อินโฟกราฟิก แผ่นใบแทรก​​ ​
แผ่นพับ​​ ​ ​ ​
SPOT ทีวี​ ​
SPOT วิทยุ​​ ​ ภาษาไทย ภาษามาลายู​​​​
ฟังย้อนหลัง รายการวิทยุเสียงตามสาย " Club NSO Special "

​​